Publicat la 10-09-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Examinând proiectul de hotărâre al bugetului de venituri si cheltuieli al SC Aranka Servcom SRL

Tinand cont de referatul nr. 4758/ 10.09.2015 al Comisie Economice, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi al OMFV nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, o abţinere si un vot impotrivă, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

 

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Aranka Servcom SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea SC Aranka Servcom SRL şi departamentele de specialitate din cadrul acesteia.

Art. 3 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, SC Arnanka Servcom SRL, Locuitorilor comunei

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET SI OFICIAL, DESCARCATI DOCUMENTUL IN FORMAT PDF, DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 48 din 10.09.2015.pdf
679 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL