Publicat la 10-09-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Examinând proiectul de hotărâre al bugetului de venituri si cheltuieli al SC Maura Star Bisnov SRL

Tinand cont de referatul nr. 4758/ 10.09.2015 al Comisie Economice, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi al OMFV nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară.

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, o abţinere si un vot împotrivă, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Maura Star Bisnov SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea SC Maura Star Bisnov SRL şi departamentele de specialitate din cadrul acesteia.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, SC Maura Star Bisnov SRL, Locuitorilor comunei

 

Anexa 1 la HCL 50 / 10.09.2015

SC MAURA STAR BISNOV SRL

Detalierea cheltuielilor pe capitole,părti, subcapitole,titluri de cheltuieli,articole si alineate...

PENTRU A VIUZALIZA DOCUMENTUL COMPLET, OFICIAL, DESCARCATI FISIERUL IN FORMAT PDF DIN LEGATURA DE MAI JOS:

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 50 din 10.09.2015.pdf
706 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL