Publicat la 10-09-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Examinând proiectul de hotărâre al bugetului de venituri si cheltuieli al SC Zelenata Treva SRL
Tinand cont de referatul nr. 4758/ 10.09.2015 al Comisie Economice, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare şi al OMFV nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau deţin
direct sau indirect o participaţie majoritară.
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, o abţinere si un vot impotrivă, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Zelenata Treva SRL, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează conducerea SC Zelentata Treva SRL şi departamentele de specialitate din cadrul acesteia.

Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
SC Zelenata Treva SRL
Locuitorilor comunei

 

PENTRU MAI MULTE DETALII, DESCARCATI DE MAI JOS, FISIERUL OFICIAL IN FORMAT PDF:

  • Anexa 1 la HCL 51/10.09.2015
    SC ZELENATA TREVA SRL
    BUGETUL PE ANUL 2015
    Detalierea cheltuielilor pe capitole, părti, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 51 din 10.09.2015.pdf
673 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL