Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

A vand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil înregistrat cu nr. 5237/13.10.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr. 5238113.10.2015

In conformitate cu art.36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015, după cum urmează:

  • Se diminueaza cap. 70.02.20 - cheltuieli materiale - cu suma de 30 mii lei
  • Se adauga la cap. 68.02.57 - indemnizatii handicap - suma de 30 mii lei
  • Se diminueaza cap. 84.02.20 - cheltuieli materiale - cu suma de 160 mii lei
  • Se adauga la cap. 70.02.51 - transferuri - suma de 160 mii lei

Art.2. Prezenta se comunică :
Instituţiei Prefectului - Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 52 din 13.10.2015.pdf
804 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL