Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 5215/12.10.2015, avizul favorabil al comisiei juridice, disciplină şi administraţie publică locală inregistrat cu nr. 5241/13.10.2015 şi procesul verbal cu nr. 5239/13.10.2015 al Comisiei de validare,

Adresa nr.85/28.09.2015 a Uniunii Bulgare din Banat - Romania prin propune validarea doamnei Velciov Ana Maria pentru funcţia de consilier local.

Ţinând cont de Hotărârea nr. 53/ 13.10.2015

În baza prevederilor art. 6 din Legea 393 / 2004 privind statul aleşilor locali, a Legii nr.32/2003 privind tranparenţa decizională în administaţia publică.

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se validează mandatul de consilier al doamnei VELCIOV Ana Maria, aflată pe lista Uniunii Bulgare din Banat-Romania la alegerile din iunie 2012, pe locul declarat vacant prin HCL 53/ 13.10.2015
Art.2 Doamna Velciov Ana Maria va face parte din cadrul Comisiei de cultură,culte, sport, învătământ şi probleme ale minorităţilor şi din cadrul Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenjarea teritoriului.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi, la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.
Art.4 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Uniunii Bulgare din Banat- Romania
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 54 din 13.10.2015.pdf
694 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL