Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în vedere referatul primarului cu nr. 5226/ 13.10.2015 şi avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului cu nr. 5238/ 13.10.2015.
Tinând cont de H.C.L. 4/11.01.2009 privind înfiinţarea A.D.I. Beba Veche - Dudeştii Vechi.
Tinând cont de dispoziţiile art. 12 alin.(1) şi art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă susţinerea finaciară a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche - Dudeştii Vechi prin tranferul sumei de 40.000 lei (patruzecimiilei) din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi către bugetul acesteia.
Art.2 Aceste sume sunt destinate pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului depus de către A.D.I. Beba Veche-Dudeştii Vechi pe Măsura 322 - P.N.D.R.
Art.3 Suma prevăzută la alin.1 va fi cheltuită în condiţiile legii, beneficiarul fiind singurul răspunzător de utilizarea acesteia.
Art.4 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Asociaţiei de Dezvol re Intercomunitară Beba Veche-Dudeştii Vechi
Departamentului financiar-contabil
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 55 din 13.10.2015.pdf
675 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL