Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în vedere referatul primarului cu nr. 5228/ 13.10.2015 ş1 avizul Comisiei juridice, disciplină şi administraţie publică locală cu nr. 5241/ 13.10.2015
Ţinând cont de dovada disponnibilităţii denumirii emisă de Ministerul Justiţiei în data de 05.10.2015
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000;
În conformitate cu prevederile art.1, art. 3 alin.(l)şi(4) şi art. 17 din Legea 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul public al acesteia cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.4 5 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administra tiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 1 abţinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Clubului Sportiv „Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov" care sa promoveze activitati din mai multe laturi ale sportului de performanta, prin participarea Consiliului Local al comunei Dudestii Vechi.
Art. 2 A.C.S. Pobeda Star Bisnov" va fi înscris ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Agenţia Naţională pentru Sport.
Art. 3 A.C.S. Pobeda Star Bisnov" se organizează ca o structură polisportivă cu următoarele secţii pe ramuri de sport: baschet, fotbal, handbal, şah, tenis, tenis de masă, volei;
Art. 4 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către „Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bismov" a tuturor bazelor sportive aflate în patrimoniul comunei Dudeştii Vechi.
Art. 5 Bugetul de venituri şi cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi;
Art. 6 Se împuterniceşte domnul Uzun Petru, consilier juridic, cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 56 din 13.10.2015.pdf
775 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL