Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în vedere faptul că cladirea Căminului Cultural Dudeştii Vechi nu apare evidenţiată în Cartea Funciară
Avand in vedere faptul că pentru terenul şi construcţia aferentă acestuia nu sunt înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate şi nu face obiectul unor litigii.
Avand in vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi inregistrat cu nr. 5231/13.10.2015 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a Căminului Cultural Dudestii Vechi,
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă inscrierea in Cartea Funciara, in proprietatea publică a Comunei Dudestii Vechi, a Căminului Cultural Dudestii Vechi.
Art.2 (1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 24 7 / 2005 şi Legii 165/2013.
         (2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.
         (3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.
Art.3 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
BCPI Sannicolau Mare
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 57 din 13.10.2015.pdf
793 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL