Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în vedere referatul primarului comunei Dudeştii Vechi cu nr. 5232/ 13.10.2015
Referatul Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agricultură ş1 Amenajarea Teritoriului cu nr. 5238/ 13.10.2015
Având in vedere prevederile Legii 571 2003 privind Codul fiscal,
Tinând cont de prevederile art. 622 - 725 din Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă.
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Se aprobă începerea demarării procedurilor în vederea recuperării sumelor datorate de către S.C. Gefar S.R.L către bugetul local al Comunei Dudeştii Vechi, ca urmare a neachitării impozitelor.
        (2) Recuperarea se va realiza prin valorificare dreptului de ipotecă legală asupra proprietăţilor pe care societatea mai sus menţionată le deţine şi care sunt înscrise în CF 401472 Dudeştii Vechi.
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timiş
Compartimentului juridic
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 58 din 13.10.2015.pdf
638 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL