Publicat la 23-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,
A vând în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Dudeştii Vechi, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi
Având în vedere referatul primarului cu nr. 5412123.10.2015 şi avizul favorabili cu nr. 5416123.10.2015 al Comisie Juridice, Disciplină şi Administraţie publică locală.
A vând în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 284/201 O privind salarizarea unică a personalului din instituţiile publice.
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2015, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2015, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.3 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici
Locuitorilor comunei

PENTRU A CITI DOCUMENTUL COMPLET, DESCARCATI DE MAI JOS FISIERUL IN FORMAT PDF

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 61 din 23.10.2015.pdf
698 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL