Publicat la 23-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,
A vând în vedere referatul primarului cu nr. 5415 I 23 .10.2015 şi avizul favorabill cu nr. 5416 I 23 .10.2015 al Comisie Juridice, Disciplină şi Administraţie publică locală.
A vând în vedere dispoziţiile Legii 18811999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7. 66012006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
A vând în vedere prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudestii Vechi, pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Dudeştii Vechi, prin departamentele de specialitate.
Art.3 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Agenţiei Nationa a Funcţionarilor Publici
Locuitorilor

 

PENTRU A CONSULTA "Anexa 1 la HCL 62/23.10.2015" DESCARCATI DOCUMENTUL DE MAI JOS IN FORMAT PDF

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 62 din 23.10.2015.pdf
651 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL