Publicat la 23-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Con siliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,
Având în vedere faptul că terenul Ps 338 aflat pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi nu figurează înscris în Cartea Funciară,
A vând în vedere faptul că terenul descris mai sus nu a facut obiectul legilor fondului funciar şi faptul că pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate,
A vând în vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 5413/23.10.2015 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului Ps 338, aflat în proprietatea privată a comunei Dudeştii Vechi
A vând în vedere avizul Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului înregistrat cu nr. 5418 I 23.10.2015.
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. ( c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă diminuarea suprafeţei terenului extravilan Ps 338, aflat în extravilanul comunei Dudeştii Vechi, de la 400.700 mp, suprafaţa din acte la 392.363 mp, suprafaţa efectivă.
Art.2 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în proprietatea privată a Comunei Dudestii Vechi a terenului situat în Ps 338, în suprafaţa efectivă 392.363 mp.
Art.3 (1)Terenul descris mai sus se află în proprietatea privată a Comw1ei Dudeştii Vechi
        (2) Terenul nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.
        (3) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.
        (4) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.
Art.4 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
BCPI Sannicolau Mare

Locuitorii comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 63 din 23.10.2015.pdf
667 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL