MENIU

Hotărâri de consiliu

Primaria Comunei Dudestii Vechi
 1. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, A vând în vedere adresa societăţii SC Aranka Servcom SRL înregistrată cu nr. 64 din 13.12.2016

  Ţinând cont de faptul că contractul de comodat pe care această societate la deţinut până în prezent, pentru sediul din Dudeştii Vechi, nr. 526, a expirat fară a fi prelungit.

  Ţinând cont de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; Văzând prevederile art. 1 O din actul constitutiv al SC Aranka Servcom

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă stabilirea sediului social al S.C. Aranka Servcom SRL în imobilul situat în Dudeştii Vechi, nr. 1077, jud. Timiş, înscris în CF 406118 Dudeştii Vechi, având nr. top: 2328-2330/b/1.

  Art.2 Se aprobă încheierea unui contract de comodat cu domnul Zărnescu Grigore-Matei şi doamna Zărnescu Mariana, referitor la spaţiul descris la art.1 din prezenta Hotărâre

  Art.3 Se împuterniceşte domnul Zărnescu Grigore-Matei în calitate de administrator al societăţii se efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării acestor schimbări la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sa semneze actul constitutiv actualizat privind schimbarea sediului social al SC Aranka Servcom SRL.

  Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis, Consiliului Judeţean Timiş SC Aranka Servcom Locuitorilor comunei, prin afişare

 2. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Ţinând cont de multitudinea de cereri privind scutirea de la plata taxei de salubrizare formulate de unele persoane fizice ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală ;

  Având în vedere prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 76/03.12.2015;

  În conformitate cu art.36 alin l, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Scutirile persoanelor fizice de la plata unor taxe şi impozite locale urmează să se realizeze prin aplicarea criteriilor de scutire, prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

  Art.2 Scutirile urmează să fie aplicate individual, în baza actelor justificative pe care persoanele urmează să le depună la departamentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi.

  Art.3 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului de specialitate unnează să pună în aplicare prevederile prezentei Hotărâri.

  Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis . . ' Consiliului Judetean Timis ' . Departamentului taxe şi impozite locale Locuitorilor comunei, prin afişare

 3. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Având în vedere propunerea dl.primar înregistrată cu nr. 6338 din 07.12.2016 ;

  Având în vedere Hotărârea Comisiei Locale de Fond Funciar Dudeştii Vechi nr.112016

  Ţinând cont de prevederile OUG nr.34/2016 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cum modificările şi completările ulterioare ;

  Ţinând cont de prevederile Legii nr. 165/2016 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;

  Ţinând cont de faptul că au fost eliberate titluri de proprietate fiind puse în posesie suprafeţe din A2546 iar unele suprafeţe din păşune comunală au rămas izolate fară a putea fi utilizate ;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă scoaterea din păşunea comunală a următoarelor parcele: A 2546 în suprafaţă de 19,59 ha, A 2482/26 în suprafaţă de 0,33 ha, A 2480/22 în suprafaţă de 0,88 ha, A308 in suprafaţă de 0,08 ha, A310 în suprafaţă de 0,63 ha şi A312 în suprafaţă de 0,80 ha, care însumează un total de 22,32 ha.

  Art.2 În locul suprafeţei menţionate la art. I se introduc în păşunea comunală, din cadrul rezervei rămase la dispoziţia Comisiei Locale de fond funciar, următoarele parcele: Ps2150 în suprafaţă de 0,84 ha, A2154/2 în suprafaţă de 0,25 ha, Ps 2158 in suprafaţă de 0,77 ha, Al747/2 în suprafaţă de l,OOha, Ps1974 in suprafaţă de 12,41, Ps 1977 in suprafaţă de 2,59 ha, NGL 1895/1 în suprafaţă de 0,53 ha, NGL 1893 în suprafaţă de 0,27 ha, NGL 1935 în suprafaţă de 1,36 ha, NGL 1564 in suprafaţă de 1,36ha, NGL 1888/2 in suprafaţă de 0,94 ha.

  Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Comisiei Judeţene de Fond Funciar Locuitorilor comunei, prin afişare

 4. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

  Referatul departamentului contabilitate, aprobat de către primar, înregistrat cu nr. 6510/14.12.2016

  În conformitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

  În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2016, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, după cum urmează:

  I. Pe partea de venituri:

  - la cap. 04.02.04 - se adauga suma de 14 747 lei

  - la cap. 11.02.06 - se adauga suma de 32 576 lei

  - la cap. 18.02.50 - se adauga suma de 50 OOO lei

  - la cap 07 .02.02.03 - se scade suma de 30 OOO lei

  TOTAL VENITURI= 67 323 lei

  II. Pe partea de cheltuieli:

  a) Cheltuieli cu salarii :

  - La cap 61.02- se aloca suma de 500 lei

  - La cap 67.02 - se aloca suma de 100 lei

  - La cap 68.02- se aloca suma de 1000 lei

  - La cap 70.02- se aloca suma de 3000 lei

  b) Cheltuieli materiale si servicii :

  - La cap 51.02 „ Administratie publica „ se aloca 1 O OOO lei

  - La cap 70.02 „ Gospodarie comunala „ se aloca 12 OOO lei

  c) Investitii

  - La cap 67.02 „ Instalatie nocturna" se aloca 40 723 lei TOTAL CHELTUIELI = 67 323 lei

  Art.2 Prezenta se comunică:

  - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş

  - Consiliului Judeţean Timiş

  - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara

  - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului

  - Locuitorilor comunei,

  prin afişare

 5. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Având în vedere solicitarea doamnei Bratan Ecaterina înregistrată cu nr.6468/13.12.2016 precum şi situaţia materială precară a acesteia ;

  Ţinând cont de certificatul deces seria DC nr. 766016 eliberat în data de 09.12.2016;

  Prevederile art. 28 dine Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile art. 38 din HG nr. 5012011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare de la bugetul, în cuantum de 1.200 de lei, numitei Bratan Ecaterina, avand CNP 2560906353941 domiciliată în Dudeştii Vechi nr. 1089, jud. Timiş în vederea acoperirii cheltuielilor efectuate pentru defunctul Bratan Rafael, fiul acesteia.

  Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

  Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis

  Consiliului Judetean Timis

  Comisiei Judeţene de Fond Funciar

  Locuitorilor comunei,

  prin afişare

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL