MENIU

Hotărâri de consiliu

Primaria Comunei Dudestii Vechi
 1. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

  Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către compartimentul taxe şi impozite locale şi înregistrat cu nr. 3584 din 11.07.2017 ;

  Ţinând cont de refaratul primarului înregistrat cu nr. 3757 din 20.07.2017;

  Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dudeştii Vechi, înregistrat cu 3778 din 20.07.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 3779 din 20.07.2017;

  Luând în considerare dispoziţii Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art. 46 alin. (8) şi art.4 7 alin.(9) din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ;

  Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale i administraţiei publice cu nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art46 alin. (8) şi art.47 alin.(9) din Legea nr.207 /2015 privind codul de procedură.fiscală;

  în conformitate cu art36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 8 voturi pentru, 5 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Departamentul taxe şi impozite locale din cadrul primăriei comunei Dudeştii Vechi, în calitatea sa de organ fiscal local poate emite prin intermediul centrului de imprimare masivă actele administrative fiscale prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în condiţiile art.46 şi 4 7 din Legea nr.207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare astfel încât acestea să fie valabile şi în cazul în care nu poartă semnătura conducătorului organului fiscal sau a persoanelor împuternicite i stampila organului fiscal.

  Art.2 Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi a altor acte emise de către organul fiscal local, în condiţiile art.1, este cea prevăzută în anexa nr.2 la Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 3097 / 2016 pentru aplicarea prevederilor art46 alin(8) şi art4 7 alin. (9) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală

  .Art.3 În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie să iniţieze acţiunile pentru comunicarea actului.

  Art.4 Compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei Hotărâri.

  Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului taxe si impozite locale din cadrul primăriei Comunei Dudeştii Vechi - Locuitorilor comunei, prin afişare

 2. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul imiş,

  Având în vedere referatul realizat de primarul comunei Dudeştii Vechi i înregistrat cu nr. 3756 din 20.07.2017 ;

  Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget-finante, agicultura, amenajarea teritoriului, protectia mediului şi urbanism din cadrul Consiliului Local Dude tii Vechi, înregistrat cu 3778 din 20.07.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică i rarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 3779 din 20.07.2017

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările i comp etările ulterioare ;

  Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 54 din 30.05.2017 privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul respectiv şi H.C.L. nr. 34 din 27.03.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; ăzând prevederile Legii nr. 98/ 2016 privind achiziţii e publice;

  Ţinând cont de prevederile art.81 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică ocală, repub lic ată, cu modificările i ompl rile ulterioare ;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Adm nistraţiei publice locale cu 10 voturi pentru, 1 vot împotriva, 2 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se probă achiziţionarea de către Comuna Dudeştii Vechi a imobilului înscris în CF 403107 Dudeştii Vechi, poziţia Al.3, nr. cadastral 403107 - C3, situat în Dudeştii Vechi, nr 355, jud Timiş şi a unei cote-părţi indivize în uprafaţă de 853 mp din totalul de 1.414 mp înscris în CF 403107, având nr. cadastral 403107, imobile aflate în proprietatea doamnei Ursu Maria i a domnului Vasilcin Ioan, dobândite prin hotărârea judecătorească nr. 1601/Pl din 18.06.2010 mi să de Trib. Timiş

  Art.2 După achiziţionare, imobilul descris la art.1 va intra în domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi la valoarea prez tă în contractul de zare-cumpărare iar inventarul bunurilor care aparţine domeniului public al comunei Dudeştii Vechi se va completa în mod corespunzător.

  Art.3 (1) Se aprobă preţul acestei tranzacţii la suma de 40.000 euro ăti bil în două transe astfel: 1/2 din preţ se va plăti în momentul erfec ării contractului iar restul de 1/ 2 se va plăti în termen de 9 luni de la adoptarea prezentei Hotărâri.

  (2) Plăţile vor fi efectuate în lei, la cursul BNR din ziua în care se efectuează acestea, din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

  (3) Taxele notariale privind încheierea contractului în formă autentică şi cele privind înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară vor fi suportate din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi.

  Art.4 Se împuterniceşte domnul primar Bono CUCALAN, având CNP 1671019353944, domiciliat în Dudeştii Vechi, nr. 242, jud. Timiş, identificat cu CI seria TZ nr. 091941 eliberat de SPCLEP Sânnic. Mare la data de 17.10.2013 să semneze în faţa notarului public, toate actele necesare în formă autentică.

  Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Consiliului Judetean Timiş - Departamentului financiar - contabil - Doamnei Ursu Maria şi domnului Vasilcin Ioan - Biroului notarului public - Locuitorilor comunei, prin afişare

 3. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Ţinând cont referatul de specialitate întocmit de către Compartimentul taxe şi impozite locale, înregistrat cu nr. 3638 din 12.07.2017; Referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi, înregistrat cu nr. 3597 din 11.07.2017;

  Având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;

  Ţinând cont de prevederile art. 185 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare prevederile Legii nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioar;

  Ţinând cont de prevederile art. 2 lit "a", art. 3 lit "a" si "e", art. 4 lit "b" si art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă procedura de acordare a esalonărilor la plata impozitelor , taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al comunei Dudeştii Vechi, a esalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de către contribuabilii persoane fizice şi juridice precum şi procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice, conform anexei la prezenta Hotărâre care face parte integrantă din aceasta.

  Art.2 Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudeştii Vechi va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

  Art.3 Prezenta se comunică: - lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Compartimentului taxe şi impozite locale - Locuitorilor comunei, prin afişare

 4. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi,judetul Timis

  Analizând solicitarea venită din partea Parohiei Romano-Catolice Dudeştii Vechi, înregistrată cu nr. 3627 din 12.07.2017

  Având în vedere referatul departamentului financiar-contabi l, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 3630 din 12.07.2017 precum i avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 3640 din 12.07.20 17;

  În conformitate cu Legea nr. 6 I 2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

  În conformitate cu art.36 a1in.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) . din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 11 voturi pentru, 1 abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul III, la partea de cheltuieli după cum urmează : PE PARTEA DE CHELTUIELI : - de la cap 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica „ se retrage suma de 150 mii lei astfel : - de la titlu 70 Investitii „ Constructie cladire piata" se retrage suma de 150 mii lei; - la cap 67.02 „ Servicii religioase „ se adauga suma de 150 mii lei, astfel :- la titlu 51 Transferuri se adauga suma de 150 mii lei, suma solicitata de catre Parohia RomanoCatolica din Dudestii Vechi pentru reabilitarea si conservarea Bisericii Romano- Catolice si domeniilor apartinatoare acesteia. ·

  Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul imiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

 5. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

  Tinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 3571 din 10.07.2017

  Având în vedere prevederil e: - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificări e şi completări e ulterioare ; - Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă întocmirea documentaţ ei de actualizare a informaţiilor tehnice asupra imobilului înscris în Cartea funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi, nr. top 2303.

  Art.2 Se aprobă rectificarea afe i imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 400550 Dudeştii Vechi având nr. top: 2303 din 2.877 mp în 2.420 mp.

  Art.3 Se aprobă înregistrarea corpurilor de clădire existente pe terenul înscris în CF 400550 Dudeştii Vechi, conform planului atasat, având următoarele destinaţii : - C1 - clăd re birouri Sp + P - C2 - clădire birouri P+ 1Ep - C3 - anexe - remiză P.S.I. - C4 - anexă

  Art.4 Se aprobă actualizarea denumirii înscris e în extrasul de carte funciară mai sus menţionat din Comuna Besenova Veche în Comuna Dudeştii Vechi i a faptului că acest imobil face parte din domeniul public.

  Art.5 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - udeţul Timiş - Consiliului judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL