MENIU

Hotărâri de consiliu

Primaria Comunei Dudestii Vechi
 1. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

  Având în vedere referatul departamentului financiar-contabil, avizat de către primar şi înregistrat cu nr. 6527 din 18.12.2017, de avizul favorabil emis de Comisia economică, buget- finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6555 din 18.12.2017 precum si de avizul favorabil emis de catre Comisia juridica, disciplina, administratie publica local si apararea drepturilor omului înregistrat cu nr.6556 din 18.12.2017;

  În conformitate cu Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

  În conformitate cu art. 36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit a) si art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul al IV-iea pe partea de cheltuieli, după cum urmează :

  - de la cap 70.02 „Dezvoltare publica"

  - titlu 20 „Cheltuieli cu bunuri si servicii" alin 20.05.30 se retrage suma de 5,85 mii lei , care se repartizeaza la 68,02, titlu 57,02,01 pentru plata ajutorul de incalzire catre populatie;

  - de la cap 70,02 „Dezvoltare publica" - titlu 20 „Cheltuieli cu bunuri si servicii", alin 20.01.09 se retrage suma de 1 mii lei si se repartizeaza astfel: 1 mii lei la 68.02. 20.30.30 11 Cheltuieli cu bunuri si servicii li

  - la cap 84.02 „Strazi" din suma de 600 mii lei destinata pentru„Executie trotuare" suma de 110 mii lei se va transfera tot la cap 84,02 11Strazi" cu destinatie "Reabilitare statie autobuz cuprinzand: dezafectare si montare invelitoare din tabla... , montat pavele 8 cm pe strat de nisip in conformitate cu oferta nr 4006 din 02.05.2017 depusa la autoritatea contractanta plus reabilitare podete din beton in Dudestii Vechi.. .. "

  Art.2 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Direcţiei Generala Regionala a Finantelor Publice Timişoara - Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului - Locuitorilor comunei, prin afişare

 2. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Având în vedere: - cererea înregistrată cu nr. 6302/05.12.2017 a domnului Augustinov Matei; - prevederile H.C.L Dudeştii Vechi nr. 52/26.04.2017 privind stabilirea cuantumului ajutorul de deces. Ţinând cont de certificatul de deces seria DC nr. 958664 eliberat la data de 30.11.2017;

  Prevederile art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile art. 38 din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de deces de la bugetul local, în cuantum de 1.000 de lei, numitului Augustinov Matei, avand CNP 1900529352306, domiciliat în Dudeştii Vechi nr. 778, jud. Timiş în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor efectuate pentru înmormântarea defunctei Augustinov Mihaela, sora acestuia.

  Art.2 Primarul comunei Dudeştii Vechi, împreună cu persoanele responsabile din cadrul departamentului contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

  Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Departamentului financiar-contabil - Locuitorilor comunei, prin afişare

 3. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

  Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 6324 din 06.12.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 6345/07.12.2017 ;

  A vând în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L;

  Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr.28 din 03.03.2017 privind aprobarea proiectului "Construire dispensar medical în localitatea Dudeştii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi" precum şi H.C.L Dudeştii Vechi nr. 97/19.10.2017 privind aprobare indicatorilor tehnico-economici ;

  Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.

  În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin.6 lit. a) pct.14 şi . ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 8 voturi pentru, o abţinere, 4 împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Construire dispensar medical în localitatea Dudestii Vechi, Comuna Dudeştii Vechi, întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta.

  Art.2 Se aprobă următorii indicatori tehnici şi valoarea investiţiei, pentru proiectul descris la art. I, după cum urmează: - indicatori tehnici Aed dispensar = 433 mp, regim înălţime - P - valoarea totala investitie - 1.694.077,648 lei cu TVA - valoarea sumei cofinantare de la bugetul local - 177.676,733 lei cu TVA.

  Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afişare

 4. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

  Având în vedere expunerea de motive înregistrată cu nr. 6324 din 06.12.2017 precum şi avizele favorabile emise de către Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea-teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017 respectiv Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului cu nr. 6345/07.12.2017; Având în vedere devizul general estimativ întocmit de către S.C. Eurofunction S.R.L;

  Ţinând cont de prevederile HCL nr. 26 din 03.03.2017 privind aprobarea demarării proiectului"Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de înalţime P+ 2E în localitatea Dudeştii Vechi"precum si H.C.L. 95/19.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

  Ţinându-se seama de prevederile OUG nr.28/2013 - pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi Ordin nr. 1.851/ 2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală.

  În temeiul art.36 alin.2 lit. d); alin.4 lit. d); alin:6 lit. a) pct.14 şi ale art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu 7 voturi pentru, o abţinere, 5 împotrivă, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie;

  --------------------

  Hotărăște:

  Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Demolare clădire existentă şi construire grădiniţă cu 6 grupe cu program prelungit şi bucătărie proprie cu regim de înalţime P+2E în localitatea Dudeştii Vechi", întocmit de către SC Eurofunction SRL, conform Devizului centralizat care constituie Anexă la prezenta hotărâre şi face parte integrantă din aceasta. Art. 2 Se aprobă următorii indicatori tehnici şi valoarea investiţiei, pentru proiectul descris la art. I, după cum urmează: - indicatori tehnici Aed grădiniţă = 1063,32 mp, regim înălţime - P+2E - valoarea totala investitie - 2.986.475,03 Iei cu TVA - valoarea sumei cofinantare de la bugetul local - 294.471,26 lei cu TV A.

  Art.3 Prezenta se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Primarului comunei Dudeştii Vechi - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Locuitorilor comunei, prin afisare

 5. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

  Văzând referatul compartimentului taxe şi impozite înregistrat cu nr. 6322 din 06.11.2017 avizat de către primarul Comunei Dudeştii Vechi;

  Luând în considerare avizul favorabil emis de către Comisie Juridică, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 6345 din 07.12.2017 precum şi avizul favorabil emis de către Comisia economică, buget-finanţe,agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism înregistrat cu nr. 6344 din 07.12.2017;

  Ţinând cont de prevederile Legii nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispoziţile Legii nr.207 /2015 privind Codul de procedură fiscală;

  În conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se stabilesc taxelor şi impozitelor locale, la nivelul comunei Dudeştii Vechi, pentru anul 2018, conform anexei la prezenta Hotărâre. Art.2 Pentru anul 2018, se stabilesc bonificaţiile acordate persoanelor fizice şi juridice care achită integral impozitele până în data de 31 martie 2018, astfel: in cazul impozitului/taxei pe cladiri - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice; in cazul impozitului/taxei pe teren - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice; in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport - 10% pers. fizice, respectiv 5% pers. juridice ; Art.3 Prezenta Hotărâre se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis ; - Departamentului taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului; - Locuitorilor comunei, prin afişare ;

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL