MENIU

Hotărâri de consiliu

Primaria Comunei Dudestii Vechi
 1. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4312 din 22.08.2017 precum şi de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apararea drepturilor omului cu nr. 4346 din 23.08.2017

  Având în vedere prevederile:

  - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ; - Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară ;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 401194 Dudeştii Vechi, având nr. top: 6752/194 din 9.440 mp în 8.254 mp.

  Art.2 Se aproba actualizarea denumirii înscrise în extrasul de carte funciară mai sus menţionat din Comuna Besenova Veche în Comuna Dudeştii Vechi

  Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

 2. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

  Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 4312 din 22.08.2017 precum şi de avizul Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apararea drepturilor omului cu nr. 4346 din 23.08.2017

  Având în vedere prevederile:

  - Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliară nr. 7 /1996, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare ;

  - Ordinului nr. 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de carte funciară ;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă rectificarea suprafeţei imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 406371 Dudeştii Vechi, având nr. top: 2293 situat în Dudeştii Vechi la nr. 350 din 1.439 mp în 1.072 mp.

  Art.2 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sânnicolau Mare - Locuitorilor comunei, prin afişare

 3. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

  Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4291/21.08.2017;;

  Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

  Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271 din 21.08.2017;

  Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 45 din 22 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al "Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov" ;

  Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov la art.5 - Culorile şi emblema, cu sigla proprie, aprobată şi descrisă prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 74/23.08.2017.

  Art.2 Se aprobă modificarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov sub următoarei aspecte:

  a) de la art. 7.2 din "Regulament", referitor la secţiile pe ramuri de sport se elimină secţiunile "karate" şi "popice".

  b) la art. 7.2 din "Regulament", referitor la secţiile pe ramuri de sport sintagma "tenis de câmp" se înlocuieşte cu secţiunea "tenis", iar în cazul secţiunii "înot" aceasta se înlocuieşte cu secţiunea "nataţie. c) la art.7, alin 7.4, liniuţa 7 din "Regulament" sintagma organizarea de competiţii se va face cu avizul forurilor de specialitate" se înlocuieşte cu sintagma "organizarea de competiţii sportive cu acordul federaţiilor sportive naţionale în ramura sport

 4. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş,

  Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4279/21.08.2017;;

  Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

  Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271 din 21.08.2017;

  Ţinând cont de prevederile art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului aprobat prin H.C.L. Dudestii Vechi nr. 45/22.11.2016; Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă sigla Asociaţiei Clubului Sportiv Pobeda Dudestii Vechi, conform Anexei la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

  Art.2 Sigla va fi în culorile principale ale clubului alb - albastru, astfel: în partea de sus a siglei în plan orizontal va fi trecut denumirea "Pobeda Star Bisnov". În partea dreaptă stângă va avea un cal alb pe fond albastru iar în partea dreaptă va avea un leu albastru pe fond alb.

  Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi, prin persoane din cadrul aparatului de specialitate al acestuia sau o persoană delegată în acest sens.

  Art.4 Prezenta se comunică: - lnstitutiei Prefectului - Judeţul Timis - Ministerul Tineretului şi Sportului - A.C.S. Pobeda Star Bisnov - Locuitorilor comunei, prin afişare

 5. Enunț:

  Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

  Având în vedere expunerea de motive întocmită de către primarul comunei Dudeştii Vechi, înregistrată sub nr. 4273/21.08.2017;;

  Ţinând cont de avizul favorabil emis de Comisia pentru cultură, culte, sport, învăţământ, sănătate, probleme ale minorităţilor, muncă şi protecţie socială, înregistrat cu 4348/23.08.2017 precum si de avizul Comisie Juridice, disciplină, administraţie publică şi apărarea drepturilor omului înregistrat cu nr. 4346 din 23.08.2017;

  Analizând adresa venită din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată cu nr. 4271din21.08.2017;

  Ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 56 din 13 octombrie 2015 privind înfiinţarea clubului sportiv Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov;

  Având în vedere dispoziţiile H.G nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 /2000, cu modificările şi completările ulterioare

  În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

  --------------------

  Hotărăște:

  Art.1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L nr. 56/13.10.2015 privind fnji.inţarea clubului sportiv Asociaţia Clubul Sportiv Pobeda Star Bisnov prin înlocuirea sintagmei ''Agenţia Naţională pentru Sport" cu sintagma "Ministerul Tineretului şi Sportului", astfel că acesta va avea următorul cuprins:

  ART. 2 A.C.S Pobeda Star Bisnov va fi înscrisă ca structură sportivă în Registrul Sportiv de la Ministerul Tineretului şi Sportului" Art.2 Cu ducerea · la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi, prin persoane din cadrul aparatului de specialitate al acestuia sau o persoană delegată în acest sens.

  Art.3 Prezenta se comunică: - Institutiei Prefectului - Judeţul Timis - Ministerul Tineretului şi Sportului - Locuitorilor comunei, prin afişare

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL