MENIU

 • CONTRACT DE SERVICII

   2. Obiectul contractului

  2.1. Implementarea în maxim şapte ztle de la semnarea prezentului contract a Sistemului Informatic Financiar- Contabil Integrat .eXpert bugetaf"I compus din următoarle module: - Modul Buget si ALOP - Modul Contabilitate Financiară - Modul Contabilitate d e Gestiune - Modul Salarizare Primărie - Modul Salarizare învăţământ - Modul Venituri (Impozite şi Taxe Locale şi alte venituri) - Modul Situaţii Financiare lunare, trimestriale şi anuale cu export automat in programele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. - Bonus: Program Registru Agricol

  2.2. Acordarea de asistenţă software achizitorului în utilizarea acestor programe pe toată perioada de valabUitate a contractului. 2.3. Executarea de service în scopul de a asigura funcţionarea acest or programe conform legislaţiei actuale.

   

 • Obiectul prezentului contract îl reprezintă executarea de către prestator, în schimbul unei remuneraţii, a unor servicii medicale cu respectarea Legii 319/2006 - Legea securităţii şi sănătaţii în muncă şi GH 355-2007.

 • 11. OBIECTUL CONTRACTULUI

  2.1. LOCATORUL se obligă să închirieze, pentru o perioada de 3 ani următoarele:

  „PRODUSE ILUMINAT FESTIV'', conform anexa la contract.

  Materialele si produsele indicate rămân în proprietatea LOCATORULUI pe toată perioada de valabilitate a contractului, fiind închiriate LOCATARULUI pentru întreaga perioadă de valabilîtate a prezentului Contract (3 ani, conf. art. 4. 1. din contract). LOCATORUL va presta servicii de montaj si ulterior demontare ale produselor inchiriatc, in locatiilc indicate in anexa la contract.

  2.2. LOCATORUL va efectua şi conduce prestarea serviciilor de montare / demontare, pe riscul său, până la recepţia şi predarea lor LOCATARULUI, folosind numai personal autorizat pentru lucrări de acest tip. LOCATORUL va monta si demonta produsele in termen de 15 zile de la data primirii comenzii LOCATARULUI.

  2.3. Serviciile de montare/demntare vor fi executate în locatiile indicate in anexa la contract.

  2.4. La finalizarea acestora, LOCATORUL va elibera căile de acces, îndepărtând orice surplus de deşeuri sau lucrări provizorii efectuate.

  2.5. LA FINALUL PERIOADEI DE INCBIRIERE, LOCATORUL SE OBLIGA CA, LA CERERA EXPRESA A LOCATARULUI, SA TRANSFERE CU TITLU GRATUIT CATRE ACESTA IN BAZA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE, DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR CARE FORMEAZA OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT.

 • 4. Obiectul contractului

  4.1. Obiectul contractului consta in: realizarea obiectivului investitional privind: Moderniz area sistemului de iluminat public Comuna Dudestii Vcehi - j ud Timis, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

   

 • 4. Obiectul şi pretul contractului

  4.1 - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile PROIECTARE INSTALAŢIE DE NOCTURNĂ STADION "HRISTO STOICHKOV" DIN LOCALITATEA DUDESTII VECHI, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

  4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii PROIECTARE INSTALAŢIE DE NOCTURNA STADION "HRISTO STOICHKOV" DIN LOCALITATEA DUDESTII VECHI

  4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 27.000 euro, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.480 euro.

  4.4 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata până cel târziu la sfărşitul anului 2014,

   

 • 10. Obligaţiile executantului

  10.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu raportare la continutul documentatiei tehnice pusa la dispozitia sa de catre achizitor.

  10.2. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

  (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

  (3)Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

  10.3 (1)Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

  (2)Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

  (3)Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

  (4)Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

  10.4. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

  (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

  10.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

  ......

   

 • SOMATIE DE PLATA

  A vand în vedere ca:

  - ELBA-COM S.A. si-a îndeplinit obligatiile asumate fata de PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI, întocmai si la timp;

  - PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI nu a achitat, in totalitate, contravaloarea lucrarilor executate si scadente la plata;

  - in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare precum si cele contractuale, ELBA-COM S.A. este indreptatita la calcularea si facturarea penalitatilor de intarziere la suma scadenta si neachitata la termen;

  în conformitate cu dispozitiile art. 1014 din codul de procedura civila,

  va punem in vedere si va solicitam sa achitati debitele restante la data prezentei, in cuantum de:

  • 14.466,47 euro, in baza contractului nr. 7874/30.10.2013,avand ca obiect "Proiectare instalatie de nocturna stadion "HRISTO STOlCHKOV' din localitatea Dudestii Vechi";
  • 40.878,66 euro, in baza contractului nr.1024/19.03.2014, avand ca obiect "lnstalatie de nocturna stadion "HRISTO STOTCHKOV' din localitatea Dudestii Vechi";
  • 62.893,74 lei, factura nr. 1064458/31.01.2014 emisa in baza contractului nr. 7843/18.11.2011 "Inchiriere produse iluminat festiv";
  • 2.647,69 lei, factura nr. 1089098/13.06.2016 reprezentand lucrari de reparatii noctura, in baza comenzii nr. 2138/17.05.2016,

  în termen de 15 zile de la primirea acestei notificari, in contul ELBA-COM S.A.

  In caz contrar ne rezervam dreptul de a emite facturile de penalitati la care suntem indreptatiti si de a va actiona in justitie pentru recuperarea debitelor restante precum si a oricaror daune interese si/sau penalitatilor aferente, solicitand obligarea PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI si la plata tuturor taxelor, onorariilor si a cheltuielilor de judecata si a celor aferente executarii silite, alaturi de debitul datorat.

  ......

 • Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

  1.1. PRESTATORUL se obliga sa execute la solicitarea BENEFICIARULUI urmatoarele servicii, însă nu mai mult· de 1 (una) dată pe luna pentru fiecare sistem: recuperarea si intretinerea bazelor de date; devirusare, reabilitare hardware, defragmentare.

  De asemenea prestatorul se obliga sa fumizeze către beneficiar serviciide întreţinere şi consultanţă a tehnicii de calcul şi echipamentelor de birotică pe perioada specificată la cap. 3. Beneficiarul este de acord să exploateze aceste servicii şi să plătească tarifele stabilite în prezentul contract.

  Prestatorul se obliga sa furnizeze către beneficiar asistarea în utilizarea programelor specifice departamentelor adrninistratiei publice locale deja instalate în vederea menţinerii în funcţiune a sistemului informatic la parametrii optimi.

  Actualizare legislativă; menţinerea la zi din punct de vedere legislativ a programelor.

  ......

  Articolul 4 PRETUL CONTRACTULUI

  4.1. Serviciile ce formeaza obiectul prezentului contract vor fi tarifate astfel:

  • tariful pentru luna August este de 800 lei + TV A;
  • incepand cu luna Septembrie, tariful lunar este de 400 lei+ TVA

  In acest tarif sunt incluse un numar de 2 vizite la sediul benefiarului si toate cheltuielile necesare deplasarii prestatorului la sediul beneficiarului. Calculul costurilor pentru deplasările suplimentare porneşte de la valoarea de 4 RON+ TVA pe km. Calculul costurilor orare pentru deplasările suplimentare porneşte de la suma de 40 RON+TVA pe ora.

  4.2. PRESTATORUL va emite factura la inceputul fiecarei luni pentru luna in curs.

  4.3. Daca BENEFICIARUL nu achita factura in termen de 5 zile de la primire, PRESTATORUL este indreptatit sa calculeze penalitati de 1 % pentru fiecare zi de intarziere calculate de la data emiterii facturii, BENEFICIARUL considerandu-se de drept ca fiind in intarziere pentru plata acestora.

 • Articolul 2 - Obiectul contractului

  2.1 Executantul se obligă să realizeze obiectivul de investiţii „Reparaţii drumuri prin pietruire, com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş" - deviz nr. 784518

  2.2 Sectorul de drum care urmează să fie reabilitat are o lungime de 2,8 km (DJ 682 - Colonia Bulgară) + parcare. Laţimea drumului este de 4 m iar stratul de piatră care urmează să fie aplicat va avea o grosime medie de 10 cm.

  2.3 Beneficiarul se obliga să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

  Articolul 3 - Preţul serviciilor. modalităţi de plată

  3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract este de 387.829, 58 lei, TV A inclus.(treisuteoptzecisisaptemiioptsutedouazecisinouăleisicincizecisioptbani)

  3.2 Preţul contractului poate fi ajustat de comun acord, în baza unor note justificative ale executantului.

   

 • 4. Obiectul principal al contractului

  4.1. Prestatorul se obligă să efectueze:

  Întocmirea Certificatelor de Performanţă Energetică pentru următoarele clădiri ale instituţiilor publice ale Comunei Dudeştii Vechi:

  1. Primăria Dudeştii Vechi 391,24 mp
  2. Căminul Cultural Dudeştii Vechi 711,31 mp
  3. Şcoală clasele I-IV Dudeştii Vechi 1140 mp
  4. Şcoală clasele V-VIII Dudeştii Vechi 763,47 mp
  5. Grădiniţă Dudeştii Vechi 840 mp
  6. Liceul clasele IX-XII Dudeştii Vechi 932 mp
  7. Sala Sport Dudeştii Vechi 360,04
  8. Căminul Cultural Cheglevici 328 mp

  Total estimat 5466,06 mp 2,4 lei/mp 13.118,54 lei

  AMBIENT PERFORMER S.R.L. nu este plătitoare de TVA. Cod CPV 71314300-5-Servicii de consultanţă În eficienţa energetică (Rev.2).

  4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile prestate.

  5. Preţul contractului

  5.1. - Preţul convenit pentru Îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 2,4 lei pe metru pătrat de clădire certificată, suprafaţă desfăşurată(5466,06 mp x 2,4 lei/mp = 13.118,54 lei).

  6. Durata contractului

  6.1. - Durata prezentului contract este de 30 zile de la data semnării contractului.

   

 • I. Obiectul contractului:

  1. Asigurarea bunei funcţionări a copiatoarelor prevăzute în Anexa nr. 1, prin revizii periodice şi intervenţii la cererea beneficiarului.
  2. Reviziile periodice se execută atît pentru echipamentele aflate în garanţie, cât şi post garanţie în cadrul contractului.
  3. Reparaţiile capitale se execută la propunerea Executantului şi cu acordul Beneficiarului, care va avea o reducere la tarifele de manoperă.
  4. Achitarea contravalorii pieselor de schimb, componentelor şi subansamblelor ce necesită a fi înlocuite revine:
  • în sarcina Executantului în perioada de garanţie (dacă echipamentele sunt exploatate corect şi se respectă condiţiile de garanţie)
  • în sarcina Beneficiarului în perioada de post garanţie. Executantul nu îşi asumă responsabilitatea procurării anumitor piese, consumabile şi subansamble, pentru copiatoare al căror an de fabricaţie depăşeşte 10 ani.

  ......

  V. Tarifele si valoarea contractului

  ROMANOR 2003 SRL Str. Petru Maior, Nr. 59 Reşiţa, Caraş-Severin Tel./Fax: 0255/221333 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  1. Plata prestaţiilor de întreţinere şi service se face pe bază de tarif lunar sau trimestrial, care se achită la începutul fiecărei perioade. În acest tarif este inclusă o deplasare la Beneficiar în fiecare lună, care va aviza o fişă de lucru întocmită de tehnicianul de service al executantului pentru fiecare intervenţie la copiator

  2. Tarifele lunare pentru contractul de întreţinere şi service sunt calculate în funcţie de:

  • tipul aparatului

  • categoria de exploatare a aparatului

  • anul de fabricaţie

  • distanţa până la sediul beneficiarului

  3. Tarifele sunt stabilite în LEI, conform Anexa nr. 1

  4. Tarife pentru prestaţii de servicii speciale:

  • pentru service în regim de urgenţă (sâmbăta şi duminica, sau în timpul săptămânii după ora 17.00) tarifele de manoperă şi transport se majorează cu 100 %.

   

  ROMANOR Page 1

   

   

  ROMANOR Page 2

   

  ROMANOR Page 3

  ROMANOR Page 4

   

  ROMANOR Page 5

   

  ROMANOR Page 6

   

  Descarcă PDF

  File name:ROMANOR.pdf

  9709 139
 • Contracte încheiate între Primăria Dudeștii Vechi și diferite societăți comerciale, în vederea efectuării unor lucrări sau prestări de servicii.

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL