PRIMĂRIA

Alocația de stat


 

ALOCATIA DE STAT

Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Certificat nastere al copilului copie
  • Actele de identitate ale parintilor copie
  • Copie certificat de casatorie
  • Copie certificate nastere alti copii aflati in intretinere
  • Extras de cont (daca se doreste virarea alocatiei pe card)

- Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ

  • Alte documente justificative, după caz:

- Pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap

  • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi confirmate de autorităţile române, şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române

- Dosar plic

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor

 


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL