PRIMĂRIA

2007 - C&M Solution - Contract de asistenta a resurselor digitale

Articolul 1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. PRESTATORUL se obliga sa execute la solicitarea BENEFICIARULUI urmatoarele servicii, însă nu mai mult· de 1 (una) dată pe luna pentru fiecare sistem: recuperarea si intretinerea bazelor de date; devirusare, reabilitare hardware, defragmentare.

De asemenea prestatorul se obliga sa fumizeze către beneficiar serviciide întreţinere şi consultanţă a tehnicii de calcul şi echipamentelor de birotică pe perioada specificată la cap. 3. Beneficiarul este de acord să exploateze aceste servicii şi să plătească tarifele stabilite în prezentul contract.

Prestatorul se obliga sa furnizeze către beneficiar asistarea în utilizarea programelor specifice departamentelor adrninistratiei publice locale deja instalate în vederea menţinerii în funcţiune a sistemului informatic la parametrii optimi.

Actualizare legislativă; menţinerea la zi din punct de vedere legislativ a programelor.

......

Articolul 4 PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Serviciile ce formeaza obiectul prezentului contract vor fi tarifate astfel:

  • tariful pentru luna August este de 800 lei + TV A;
  • incepand cu luna Septembrie, tariful lunar este de 400 lei+ TVA

In acest tarif sunt incluse un numar de 2 vizite la sediul benefiarului si toate cheltuielile necesare deplasarii prestatorului la sediul beneficiarului. Calculul costurilor pentru deplasările suplimentare porneşte de la valoarea de 4 RON+ TVA pe km. Calculul costurilor orare pentru deplasările suplimentare porneşte de la suma de 40 RON+TVA pe ora.

4.2. PRESTATORUL va emite factura la inceputul fiecarei luni pentru luna in curs.

4.3. Daca BENEFICIARUL nu achita factura in termen de 5 zile de la primire, PRESTATORUL este indreptatit sa calculeze penalitati de 1 % pentru fiecare zi de intarziere calculate de la data emiterii facturii, BENEFICIARUL considerandu-se de drept ca fiind in intarziere pentru plata acestora.

 

CM Solution Page 1

 

CM Solution Page 2

CM Solution Page 3

 

 

Descarcă PDF

File name: CM_Solution.pdf

572 135


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL