PRIMĂRIA

Publicat la 12-12-2014 în HCL2014

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Avand in vedere prevederile adresei nr. 12579 din 10.12.2014 a
Directiei Generale a Finantelor Publice - Timisoara cat si a analizei
contului de executie al bugetului local
Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil
inregistrat cu nr.4638/11.12.2014 si referatul Comisiei economice, buget
- finante inregistrat cu nr. 4641/12.12.2014
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45
alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi
pentru si o abtinere a domnului Uzun Petru Pavel, 13 consilieri prezenti,
13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul
2014 atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli dupa cum
urmeaza: ,
Pe partea de venituri:
- se adauga suma de 253.41 mii lei la contul 11.02.02 (sume defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor)
- se adauga suma de 141.16 mii lei la contul 11.02.06 ( sume defalcate
din TVA pentru echilibrara bugetelor locale )
- se adauga suma de 48.55 mii lei la contul 43.02.20 (subventii de la alte
administratii)
Pe partea de cheltuieli:
- se adauga suma de 229Al mii lei la cap. 65.02.10 (hotarari
judecatoresti invatamant)
-se adauga suma de 24 mii lei la cap. 68.02.57( asistenta sociala )
-se adauga suma de 48.55 mii lei la cap. 70.02.71 (proiect impadurire)
-se adauga suma de 141.16 mii lei la cap. 84.02.81 (rambursari de
credite)

Art.2. Prezenta se comunica :
Institutia Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Compartimentului financiar-contabil al aparatului propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Dudestii Vechi.PDF
980 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL