PRIMĂRIA

Publicat la 16-03-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având in vedere referatul dl.primar cu nr. 1121 I 14.03.2016, avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului inregistrat cu numărul 1135/15.03.2016 şi avizul favorabil al Comisiei juridică, disciplină şi Administraţie Publică Locală înregistrat cu numărul 1134 I 15.03.2016

Tinând cont de prevederile Legii nr.711996 privind cadastul şi publicitatea imobiliară, republicată

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă comasarea următoarelor parcele aflate în intravilanul localităţii Dudeştii Vechi, care însumează o suprafaţă de 14.201 mp., înscrise în :

 • Cartea funciară nr. 405776 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/8, în suprafaţă de 1.593
 • Cartea funciară nr. 405777 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 91051124/9, în suprafaţă de 1.575 mp
 • Cartea funciară nr. 405778 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 91051124/10, în suprafaţă de 1.575 mp
 • Cartea funciară nr. 405779 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/11, în suprafaţă de 1.575 mp
 • Cartea funciară nr. 405780 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124112, în suprafaţă de 1.575 mp
 • Cartea funciară nr. 405781 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/13, în suprafaţă de 1.478 mp
 • Cartea funciară nr. 405782 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/14, în suprafaţa de 716 mp
 • Cartea funciară nr. 405783 Dudeşii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/129/1, în suprafaţă de 762 mp
 • Cartea funciară nr. 405784 Dudeştiii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/129/2, în suprafaţă de 1.676 mp.
 • Cartea funciară nr. 405785 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/129/3 în suprafaţă de 1.676 mp.

Art. 2 Ţinând cont de faptul că imobilele descrise la art. I se află în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi, se aprobă înscrierea acestui drept în favoarea Comunei Dudeştii Vechi, pentru următoarele parcele identificate prin următoarele extrase de carte funciară:

 • CF nr. 405776 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/8, în suprafaţă de 1.593 mp;
 • CF nr. 405777 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/9 în suprafaţă de 1.575 mp
 • CF nr. 405778 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 91051124110, în suprafaţă de 1.575 mp
 • CF nr. 405779 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/11, în suprafaţă de 1.575 mp
 • CF nr. 405780 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/12, în suprafaţă de 1.575 mp
 • CF nr. 405781 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/13, în suprafaţă de 1.478 mp
 • CF nr. 405782 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/124/14, în suprafaţa de 716 mp
 • CF nr. 405783 Dudeşii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/129/1, în suprafaţă de 762 mp
 • CF nr . 405784 Dudeştiii Vechi, nr . cadastral Top: 9105/129/2, î n suprafaţă de 1.676 mp.
 • CF nr. 405785 Dudeştii Vechi, nr. cadastral Top: 9105/129/3 în suprafaţă de 1.676 mp.

Art.3 (1) Terenurile descrise mai sus nu fac obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.4 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 13 din 16.03.2016.pdf
892 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL