PRIMĂRIA

Publicat la 13-05-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în referatul primarului înregistrat cu nr. 2121/13.05.2016 şi avizul Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr. 2123/13.05.2016

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş,

Ţinând cont de prevederile H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 28/27.05.2002,

În conformitate cu art.36'alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , c,u 1 O voturi pentru, 1 O consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public atestat al Comunei Dudeştii Vechi. însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 28/2002 prin detalierea punctelor 15 - străzi Dudestii Vechi şi 33 - străzi Cheglevici din Anexa 32 la H G. 97712002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, conform anexei la prezenta Hotărâre.

Art.2 Imobilele în cauză nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac obiectul unui litigiu.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • Anexa la H.C.L. nr. 26113.05.2016

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 27 din 13.05.2016.pdf
632 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL