PRIMĂRIA

Publicat la 20-07-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Ţinând cont de referatul primarului cu nr. 2940/13.07.2016 şi de avizul Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 3056 I 20.07.2016 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

Ţinând cont de prevederile :

- H.G. nr. 348 din 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice

- Ordonanţei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, aprobată prin Legea nr. 650/2002;

- Hotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei pu"Qlice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 (1) Se stabilesc următoarele tarife pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal pe raza localităţii Dudeştii Vechi: - 3 lei/mp/zi - 50 lei/mp - abonament lunar

(2) Veniturile colectate ca urmarea a tarifelor prevăzute la alin.(1) se contituie venituri la bugetul local.

Art.2(1) Acest tip de activitate se poate desfăşura în spaţiul amenajat în acest sens, situat în centrul localităţii Dudeştii Vechi.

(2) Desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal în alte locuri decât cel prevăzut la alin. (1 ), se poate realiza numai în baza unui cereri înregistrate şi aprobate de către primăriei comunei Dudeştii Vechi.

(3) Acordul emis de către primărie, va cuprinde durata acestuia precum şi identificarea exacta a spaţiului destinat desfăşurării actvităţii comerciale, şi se acordă doar pentru activităţi sezoniere.

Art.3 În situaţia în care comercianţi persoane fizice/juridic doresc realizarea unui abonament lunar, aceştea îşi desfăşoară activitatea de comerţ în baza unui acord de utilizare temporară a spaţiului, de pe domeniul public.

Art.4 Activităţile de comerţ stradal trebuie să se desfăşoare astfel încât să nu aducă atingere traficului rutier şi pietonal precum şi să nu afecteze spaţiile verzi sau alte zone amenajate.

Art.5 Comercianţii care desfăşoară activităţi de comerţ stradal trebuie să respecte normele privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorului, liniştea şi ordinea publică şi calitatea mărfii.

Art.6 În caz de interes public declarat de primărie, titularul contractului abonamentului de comerţ stradal îşi asumă obligaţia de a elibera amplasamentul fără alte pretenţii.

Art. 7 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Departamentului taxe şi impozite Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 15 din 20.07.2016.pdf
792 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL