PRIMĂRIA

Publicat la 20-07-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Privind aprobarea devizului general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie : „Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş"

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 303 8/20.07.2016, avizul favorabil nr. 3056/20.07.2016 dat de Comisia economică, buget - finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism şi avizul favorabil nr. 3057/20.07.2016 dat de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului,

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (1) a, şi de prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L.,

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat pentru obiectivul de investiţie „Reţea de canalizare sub presiune şi staţie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Dudeştii Vechi, judeţul Timiş", inclus în Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG 28/2013.

Art.2. Devizul general actualizat cu cota de 20 % TV A pentru lucrările rest de executat se regăseşte în Anexa nr. 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta se comunica: lnstitutiei Prefectului - Judetul Timis Consiliului .Tudetean Timis Celor in cauza Locuitorilor comunei

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • Anexa nr. l la HCL nr. 16 din 20.07.2016 - DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% PENTRU LUCRĂRILE REST DE EXECUTAT privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie: „RETEA DE CANALIZARE SUB PRESIUNE SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE IN COMUNA DUDESTII VECHI, JUD. TIMIŞ"

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 16 din 20.07.2016.pdf
793 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL