Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ansámbal Palućenka

Ansámbala na balgarete palućene ud Stár Bišnov

Sastáva za nárudni pesmi i igri Palućenka ud Stár Bišnov, ij naslidnić na formácijite kujatu véć ud dalgji gudini zapázvat, ubugatevat i predstávet idin glávin del ud nárudnata kultura na banátsćite balgare.

U formata i sas imetu détu séga ij nosi ij bil utemelén na 3 márta 2002 gudina, na inicijativata i pu olete na 16 mládi ud Bišnov. Homa u tazi gudina pud mámenjitu na Páli Velčov, počnat da predstávet na kulturnite prográme suiti ud palćensći nárudni igri. Du 2004 g. repertoára na ánsámbala sadarže sámu palćensći trádicijonálni táncve, no sled katu u tazi gudina purčutija koregraf Ivan Donkov ij puhodil Banáta, kadetu ij organiziral za sate balgare palćene kursve za zapuznávanji i izučevanji na balgarsći igri, i “Palućenka” počni da igraj i da predstáve nárudni igri ud po više starni na Balgárija.
Na 15 augusta 2004 g. katu se-j praznikuval 200 gudišnija jubilej na bišnovskata katuličánska čarkva, sastáva Palućenka ima glavin rol u kulturnija prográm, predstávin u centara na Bišnova, u kojtu zam del pukraj gulemite s još dve grupi ud dicá: idnata s 5-7 gudišni a drugata s 7-10 mládi igrice.
Homa ud počnivanji, pukraj igrite, stávvete na formácijata izpalnivat i nárudni mestni palćensći i puznáti balgarsći pesmi.

Glávin moment u žuvota i dejnusta na Palućenka ij bil stiganjétu u Bišnov u jesenjita 2004 g. na prof. Elena Doičeva, izprátna ud ministerstvutu na kulturata ud Balgárija, kača specijálist za puddarženji i pumáganji na nárudnata kultura na balgarete ud Banáta. S tejnata pomuš i trud vreme ud 4 gudini, ánsámbala uči po-više balgarsći pesmi i igri, détu gji predstáve sé po-dubre, na sé po-visoku profesionálnu nivo.

U 2005 g Palućenka ij pukánata i zami del u Balgárija na ,,náj-dalgju horo ud na sveta” kujétu se-j blo orgániziralu s céla da se zapiši kača rekord u Guinnes Book.
Još ud 2004 g. stávvete na Palućenka zájdnu sas sistrite-kalugjierici ud reda na Sv. Jozu ud javevanjiétu seku gudina prez letutu sa organizirali i sa puddarželi religiozni proekte u čarkvata ud Stár Bišnov za dica ij za mládi, kujatu imati za cél krastijánskotu upatvanji na mladéža za celija žuvot.
Muzikántete na ánsámbala, kujatu usigurevat akompánjámenta na igrite i pesmite na Palućenka u 2006 g. sa izdáli zájdnu s pejáčćata Hájlemas Marija álbuma “Hájdati da se preberémi” sastávini ud nárudni balgarsći pesmi ud Banáta.
Kača kulturin ekspert ud starnata na ministerstvutu na kulturata ud Balgárija u 2008 g. ij izprátini u Stár Bišnov gusp. prof. pu muzika Georgi Penev Georgiev. Toj sviri na kávál zájdnu s muzikantete na Palućenka na sate kulturni prográme u kujatu zeme del bišnovsćija sastáv.

Sigá u 2010 g. ánsámbala Palućenka ima sassém 80 mladi igréce kujatu sa pudeléni pu vazrasti na 5 grupi kujatu se počnivati sas náj-manenite 6-7 gudišni dicá i svaršvati s gulemite kujatu mož da ričimi predstávet već na visoku nivo balgarete palćene ud Banáta, tejnata kultura igrite i pesmite.

Ud usnuvevanjétu mu, ánsámbala Palućenka ij bil pukánat i ij zemel del na mlogu ij različni manifestáciji, konkursve i festivále – u Balgárija, Serbija, Madžersku, i na različni mestá ud Rumanija, kadetu ij dubávil za dubrite predstávenjéta po-više diplomi, nagrádi i medalji.

Se nadevami či Palućenka ij nadálja za rasté, za napreduva, za da zapázi i ubugati remnivata banátska balgarska palćenska igra i pesma na kujatu da remnuvati i da se rádvati sate kujatu za gji gladeti i slušeti.

Napisan ud Páli Velčov