Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Asistenta sociala

 • Alocaţia de susţinere a familiei

Alocaţia de susţinere a familiei se acordă conform Legii 277/2010

Pot beneficia de acest drept familiile şi persoanele singure care au domiciliul pe raza comunei Dudestii Vechi cu venituri reduse, care au în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În vederea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

   • Venitul mediu net  lunar pe membru de familie să nu depăşească  530 de lei;
   • Copiii de vârstă şcolară să frecventeze cursurile  unei forme de învăţământ organizate potrivit legii;
   • Să nu deţină bunuri aflate în lista de bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate;
   • Depunerea trimestrială a Cererii şi declaraţiei pe propriei răspundere asupra componenţei şi veniturilor familiei.

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se stabileşte în funcţie de venitul familiei şi situaţia acesteia (familie monoparentală sau familie formată din soţ, soţie şi copiii lor).

Tranşe de venituri Număr copii

în familie

Familia cu

2 părinţi

Familia cu

un părinte

0 – 200 lei/membru

 

   1 copil 82 107
   2 copii 164 214
   3 copii 246 321
   4 şi mai mulţi copii 328 428
201 – 530 lei/membru    1 copil 75 102
   2 copii 150 204
   3 copii 225 306
   4 şi mai mulţi copii 300 408

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI conform Legii nr. 277/2010

   • cerere tip de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei(se ridică de la sediu);
   • adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă- soţ şi soţie;
   • Certificat Fiscal de la Serviciul Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte bunurile în proprietate (clădiri, terenuri, etc.) -soţ şi soţie;
   • pentru persoanele care nu au domiciliu pe raza comunei Dudestii Vechi, certificat fiscal de la Primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte bunurile în proprietate(clădiri, terenuri, etc.) şi adeverinţă din care să rezulte că nu au depus cerere şi nu beneficiază de alocaţie pentru susţinerea familiei;
   • acte doveditoare de venit: – pentru salariaţi, adeverinţă eliberată de angajator, în care se va specifica salariul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii şi dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă; – pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de somaj: talon şomaj,

   Pentru pensionari: talon pensie, – pentru persoanele aflate în indemnizaţie pentru creşterea copilului:adeverinţă eliberată de A.J.P.I.S.,- orice alt tip de act doveditor de venit. – pentru copii de vârstă şcolară: adeverinţă elev, în care se va specifica dacă beneficiază sau nu de bursă, tipul şi cuantumul acesteia; – pentru preşcolari: cupon alocaţie de stat/ extras de cont;

   • hotărâre judecătorească de divorţ şi încredinţare minori, pentru familia monoparentală;
   • dovada prin care soţul sau soţia sunt arestaţi preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
   • certificat de încadrare intr-un grad de handicap (copie şi original);
   • carte de identitate- soţ, soţie şi copii cu vârsta peste 14 ani (copie şi original);
   • certificat de naştere- soţ, soţie şi copiii pentru care se solicită dreptul (copie şi original);
   • certificat de căsătorie(copie şi original);
   • dosar plic

 

 • Alocația de stat

Documente necesare:

   • Cerere tip
   • Certificat nastere al copilului copie
   • Actele de identitate ale parintilor copie
   • Copie certificat de casatorie
   • Copie certificate nastere alti copii aflati in intretinere
   • Extras de cont (daca se doreste virarea alocatiei pe card)

– Hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ

   • Alte documente justificative, după caz:

– Pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap

   • pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi confirmate de autorităţile române, şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române

– Dosar plic

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor