Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Dudeștii Vechi

Dezbatere publică privind Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare din judetul Timiș și a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următoarele:

1 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din județul Timiș (revizuit)

2 – Studiul de oportunitate privind necesitate și oportunitatea realizării documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 Jimbolia.

Documentele de mai sus pot fi consultate pe site-urile: https://adidtimis.ro/legislatie, www.dudestii-vechi.ro, secțiunea Informații Publice/anunțuri sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 25.05.2020 – 08.06.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu
privire la pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

 

Anunț privind respectarea regulilor de gospodărire comunală

Primăria Comunei Dudeștii Vechi le reamintește cetățenilor obligațiile ce le revin, în conformitate cu prevederile Hotărării Consiliului Local Dudeștii Vechi nr. 41 din 03.08.2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea comunei Dudeştii Vechi.

Dorim să punem accent pe obligația proprietarilor/posesorilor de imobile de a respecta regulile de întreținere a clădirilor și a terenurilor precum și de a întreține spațiile verzi aferente acestora.

În perioada următoare se vor intensifica controalele în ceea ce privește respectarea normelor de curățenie și întreținere a spațiilor verzi și vor fi aplicate sancțiuni acolo unde situația o impune. Conform H.C.L. Dudeștii Vechi nr. 63 din 13.07.2019 taxa specială percepută de către autoritățile locale pentru întreținerea spațiilor în situația în care proprietarul/administratorul imobilelor respective nu își
îndeplineste această obligație este de 100 lei/imobil la care se adaugă amenda contravențională cuprinsă între 200 și 2.500 lei.\
Atașat regăsiți integral hotărârile Consiliului Local Dudeștii Vechi menționate mai sus.

Dvete Nédeli praznika na sélutu Stár Bišnov i na Bišnovskata Čarkva 2019

Dvete Nédeli moj da ubádimi či ij ná-j glávnija praznić na sélutu Stár Bišnov.Seku gudina na 15 augusta kugá se praznikuva Uznásenjitu na Blažena Divica Maria u Nebeto bišnuvenete trasat pate kantu tejnotu rodnu sélu. I za da useštet u istena či ij práznic se uredat po više dejnusti svazani s toz gulem praznić.

Na 14 augusta u Kulturnata Kašta se-j uredil  idino kulturnu sreštenj s horata kujatu ubičeti i  cenat satu kujetu ij palćensku  . Kulturnata Kašta sas pudarženjétu na Obštinata právat vazmožnu izdávanjétu na novi knigji, na inicijátivata na takvizi sarcáti palćene kujatu si cenat tejna identitet. Taj i u meseca augusta, sa bli napičetni i predstávni kinigčita ud palćene  kujatu si ubičet jazika i verata ,knigcita prez kujatu da zapázat májćina jazić i da gu predadat na tejnite naslidnici . Na inicjátivata na dofturćata Georgi Buniov, sa bli preubarnati i natrukvani tri knigčita sas prikasćite za dicá Pepeluša, Čarvinčitu i Sneć Belka.

Tez prikasći sa  napisani ud brájćete Grimm  i sa puznáti pu  celija  svet, ,, no  istenite  za žuvota  i nauka  kojtu  tija  gu  dávat    ij  mlogu  glávin  u  žuvota  na  sekuj  ud námu,,  ubážde doftutćata u tejnotu predstávenji. Prikasćite napisani na náša jazić imat gulem rol , zaštotu pukraj  dubrijte upatvanjita, pumágat  usubitu  dicáta  da  učat  da  četat  na  májćina  jazić.  Istu  taj, dofturćata Georgi Buniov ij spumenala ci: sigášnotu stánji na mládite pukulénjta kujatu haznuvat po mlogu čuzdite  jazici  megjiu  tej  gá  si  hurtuvat  i  si  po  málku  haznuvat  náša palćensćija govor. Za tuj treba da se trudimi prez sekakaj náčin da si u pazim jazika naslédin ud naste rodnici.Taj se duma ci celec ij po hitar ud stut znaj po vise jazici, no u paruv red sekuj treba da si puznava negva majcin jazić. Georgi Buniov ij  izdignala i slednite pitancita: kace moj da ne –j briga na mlogjie ud námu koj ij náša korenj? kakvi smi? kuja sa bli nášte prededve ? za kako smi tuka, nija idno manenu kupče kujatu se rasipvami na sate načine  u dnešnija denj? Sas  tezi  knigčita  želimi  aku  moži  da  naučimi  nášte  dičeta  da  si  puštuvat majćina jazić I sas négu da si bránat identiteta. Pa  u  tejnotu  predstávenji, Georgi Buniov   zamolva  sate  rodnici,  stári  rodnici, daskale   da  imat  briga  za  dicata  palćenčita  da  žuvejat  sas  idna  pušténa useštba kantu unuj kujétu ij náštu , da znájat kuja I kakvi sa, I nikade da ni se useštem po malku glavni ud drugjiete zaštotu nija , palćenete, baš imam sas kako da smi falosi.Za dubrojtu preubráštenji na prikazćite se-j trudil gusp. Prof Gergulov Gjuka,arhitekta Marijka Tamasan se-j trudla da naštámpa delve u seku prikazka, za taj  knigčitata  da  badat  po  interesni  usubitu  za  dicáta, a za  materijálnotu pudarženji sa se brigosvali kulturnite asociaciji Jáku Ronkov I Bišnovsći Svirci Pejáče. Na  kraja  na  predstavenjitu ,  dofturćata  si  j  izkázala  ljubovta  kantu  satu kakotu  ij  palćensku,  I  ij  zamola  sincata  da  učimi  dicáta  da  hurtuvat  na májćina jazić , za taj nija palćenete da ni pugjinimi nikade.

Guspudáre  profesor  Gergulov  Gjuka  ij  predstávil idno knigče  svazanu  s gradenjétu  na  Čarkvata  ud  Stár  Bišnov,  prez  kujétu  ij  imál  žélbata  da  mu spumené za gulemata  kadarnust na nášte prededve, za čudésnata rabota kujatu  sa  ja  navaršli  u  zadosta  kasu  vreme,  kujatu  ustánva  idin  primer  i simbol za námu sincata.Toj mu pudbelezva u négvotu predstávenj  či- istorijata  na Stár Bišnova i na balgarskata   palćenska  obštnust  u 1738 gudina ij dála idin nov žuvot na tuje mestu, istorija kujatu ij palna sas čudésni momente  kujatu kača zlátni  zvezdi bleštejat  iz  menatotu i iz dalgjite  gudini na tuje vreme, na kujétu  taj  izgladva  či pá sám takvize gulemi momente možat  da mu usigurat još  iztrájvanjétu  u vremeto. Profesora hurtuva za arkvata ud Stár Bišnov  na idin mlogu hubanći  način  i ja spuredi sas idna ud ná-j gulemite  čudési na tuje mestu, čudésa  sastávna  ud po-više izvanredni i čudésni momente, kujatu prebráni u idna remniva ćitka mož da se izkážat sas idna idinstvena hurta Bišnovskata Čarkva.Na kasu, guspudáre  profesor predstáve  parvata zélba na nášte prededve ,katu sa stignal u 1738 gudina, na tuje mestu da izgradat čarkva. Parvata  čarkva ij blá  idin bordéj  izkupan u zemete i pukrit sas klonjta i trastiga .Dnéšnija  celeć  nit  ni moži  da  si predstávi  takoze  neštu. Tazi ij blá  parvata Čarkva u Bišnov na palćenete. Drugata čarkva  ij blá  pusveténa na 20 dec 1767 ud čtvartija  parok Nikola Kasil Kukurov, kojtu ij bil zakupan ná-j parenj pukraj manenija ultár ud starata čarkva, a katu ij počnalu  da se gradi novata čarkva u 1801 g, négvotu telu ij blo premestnu  i  zakupanu  napreć  ultáre u gulemata  čarkva. Nikola Kukurov ij idin ud gulemite misnici na tuje sélu  kojtu  ij izmislil , i ij predoril palćenete  da naprávat taze gulemata čarkva i  ij zakupan u čarkvata kujatu nija ja puhazdem. XIX-ja vek u Stár Bišnov ij pusretin sas sládćija glás na novija dzonj i ij stignal natvarin  sas  mlogu  novusti,  nadeždi,  ambiciji  i  pudnuvevanji  u  zuvota  na obštnusta  za  usigurevanji  na  idin  remniv  ,  u  istena  krastijánsći  žuvot  ,  u brátsku razbirenj , u zakrilvanjétu na idna gulema , hubanka Božja Kašta.

Dofturcata  Marijka  Muntean  ublekana u ná-j bljaštaštite  i  remnivite  delve ud nášta nusija, na idin mlogu hubanći náčin ij predstávla  narudnata  nášta  nusija  taj kaćétu ij zabelezanu i u knigata na profesor  Karol Telbizov. Za seku idin stáv ud nusijata . Marijka ij  namerla  ná-j hubanćite  hurti  za da  mu  naprávi da  cenim  još  po mlogu tuje idinstvenotu ubleklo kujétu nášte stárite sa-j izmislil  i natikal. Marijka Muntean  ij  probala  prez  tejnotu  predstávenji  i  dekanj  da  uleji  u  sarcáta  na prebránite ljubovta  za  nášta  nusija , za rabotata  na nášte stárite  i ij štela  da mu napráv da cenimi i da si pázimi nášta nusija.

Birova na Star Bisnov,  Bono Cucalan u negvata  reč  mu  deka  da  imam gulema  odguvornust  i  da  si  upázimi  satu  tuj  detu tuke se dugazde ud 280 gudini, Da badimi  kadarni  da  kárem  rabotata  na dálja,  sas  optimizam,  sas  pámetnite  dicá, dubrijte  rodnici ,  razmenite dáskale. Se putvardeva  još idnaš či treba da si upázim toze náša hubanćija  májćin  jazić, nusijata, tradicijte, kulturata i da ji prededém na nášte naslidnici. Čarkvata, Škulata, Kulturnata Kašta právat mlogjie dubri raboti, se varši  satu kakotu ij  možnu, no da se proba da se práv još po mlogu.

Na 15 augusta praznika se-j počnal s sveta misa udslužina ud nášte misnici zájdnu s sate palćene i gustenea  Mažćija Kor Jáku Ronkov ij mamil pesmite.Sled sveta misa se-j zastánalu vaz ćipa na biskupa Nikola Stanislavici i prez pulaganjétu na cvećétu i sas idna kasa mulitva se-j dalu pucitvanji na nášte prededve.

Posle pladne gustenete ud asocijacijata Fálmis  ud Sofija ,ansambala Balgarče ud Vinga ,ansambala Slávjak i ansambala Palućenka sa izdaržáli idin mlogu bugat kulturin prográm ud kojtu vu predstávem po dole nekolkus sveticita.

I kaca seku gudina na 15 augusta ij ubicaj da izlejat oganjgasnicite sas zabavni i salnivi  igri i da dedat prelega da se usestet dubre sate bisnuvene i gustene.

Meždunarodnu Sreštenji na nusijte ud Muhldorf am Inn, Bávárija-Nemsku – September 2019

Kaćétu véć mlogjije znájti i tazi gudina náša ansámbal Palućenka na čélu s Páli Velčov sa zali del na 28  Meždunarodnu Sreštenji na nusijte ud Muhldorf am  Inn, Bávárija-Nemsku.

Tuj sreštenji ij blo vazmožnu da se napráv, otu kulturnija birou i birovćata na tozi váruš, Marianne Zollner sa mu vikali i či náša bišnovsći birov Bono Kukalán mlogu se-j trudil da izhodi tuj patuvanj.

Ansámbala Palućenka s nekolku sarcáti palćene sa krénali s kursata na pać u petak večera na 6 septembera i sa stignali sutirnata  u gulemija grád Munchen, kadetu Bono Kukalan gji-j čekal i gji-j zamamil da ji pukázi hubanćite mestá na Munchen.( Centera  na váruša, Katulicanskata čarkva, Obštinata, muzeua na BMW i Olympia Stadion

U sabuta poslepládne, kulu 4 saháte sa stignali u Muhldorf i homa sa bli kazirani u idin medjeválin, no moderniziran hotel ud centara na grada. Sled katu málku sa si pučinali smi učli zágjnu na mestutu, détu se darži seku gudiana Volksfesta – tuj zlamenuva na palćensći praznika na náruda. Toj ij zadosta gulem i tuka ima različni ringisspiela, igri i le se razmeva satri, détu máj seku denj sa palni s hora. Istu i nija smi flezali u idna takvaz šátra, détu se zvé Spatenzelt. Tá ij náj gulemata i prebire više du 3000 hora. Tuka smi imáli specijálnu za námu palćenete po-više tarpézi  rezervirani. Da spumena i tuj, či pukraj náša grup ud Bišnov, sa dušli i palćene, détu žuvejati véć udkole tuka u Nemsku, za da  praznikuvami zágjnu

Tozi véčar ij  náj hubanćija, otu sate gustene ud Nemsku i ud sata Europa se preberati zágjnu, da se razpuznájati, pejati  i da tancuavati.

U nedele sutirnata sled ubeda, nášte dicá premenati u hubankata nusija sa se štámpali u terásata na hotela i sled tuj s muzika smi krénali naredéni da varvimi, du birovskata kašta. Tám sa se prebráli po-više formáciji i u 10.30 sa počnali sekujas da marširvati, da igrájati i da pejati. Náša ansámbal ij izigrál dvá tánca. Parvija ij bil idin balgarsći, dátu sa gu izigráli dicáta, kujatu s bli ublekani u balkarska nusija i drugjija tánc ij bil palqensći i sa gu izigráli dicáta ublekani u nášta hubanka palćenska nusija zágjnu s unezi drugjijete. Tija sa-j predstávili tuj mlogu hubeve i sa bli pléštini ud prebránite ud naokulu.

Sled tuj nija sinca smi bli puzváni u sálata za gustenete ud birovskata kašta, tám smi imáli prelegata da se ukripimi  s bávársćite ćifli taj zváni prezel i bávárskata hubava piva. Sled tuj tuka ima ubičája gustenete da badati pudaréni i istu i gázdata, birovćta na grada i unezi, kujatu orgánizirvati sreštenjétu. Ud nášta starna na čélu s Birova i s tri mumičta ublekani u nusija i dáskalćata Elli Bobojčov, kujatu ij blá i tá hubanći upásasna u staréška nusija i ij pudarila personálnu birovćata s idno palnu košinče s dumášni jasćita i pićita.

Posle nášte svirci sa izpeli još nekolkus pesmi i dicáta i drugjije gustene sa igráli zágjnu u kulelo.

Sled katu málku smi se ukripili ij počnal drugjija del na tozi práznić. Sate formáciji, taze gudina više ud 3000 duši sa se naredili u idna párálelna ulicata, za ud tám da krénati párádijata. No da be sa krénali ij počnalu da paršulika i  posle sé po-jáku idna jésenska ćiša da leti i seku-j kaćétu ij mogal se-j ublekal u pelerini ali ij probal s parazove da se pukriva, ama pá na krája na párádijata sate máj sa bli mokri. No tuj ne gji izprelu, tija i u tuj hargjevu vreme sa marširvali, sa svirili nášte hubanći palćensći pesmi i kača za zafálnust sa bli pléšteni ud mložtvutu nárud, kojtu ij bil prebrán.

Sled tuj sate ij trebal da se  preublečati u hotela u suvi dreji. I taz posleplápdne ud novu  s mi se prebráli  da praznikuvami još neku vreme zágjnu.

U pundelnić sutirnata sled ubed, sate sa se upákvali, smi se uprustili i tija sa krénali kantu Alt Oetting, svetotu mestu za upruštinji ud Bávárija détu ij na 10 km. ud Muhldorf. Tám tija sa zafáleli na Boga i na Májća Božija, za hubanćite deni, dátu sa gji preminali u Nemsku i sled tuj sa si krénali kantu Bišnov.

Gjuri Augustinov ( Gusti)

Gustene u Mako augusta 2019

Na pukánata dubavna ud starnata  na obštinata Mako ud Madžersku s prelegata na nacijonálnija práznić  na Madžerskata daržáva, Sv. Stepan ,ij zal del ansámbala Palućenka ud Stár Bišnov. Na toz praznić sa bli uredéni po mlogije manifestáciji ( parádija, naučevanji na madžersći igri, utvárenj na izdelana darvena puhorta u centrálnija párk na váruša ,i.t.d)  idna  ud ná-j interesnite na kujatu smi zali del ij blá blagusvevanjétu na novija leb naprávin ud tazgudišnotu žitu i kojtu ij bil pudelén na sate prebránite.Sled tuj smi predstávli balgarete palćene i náštu sélu Stár Bišnov s balgarsći i palćensći igri.Svazkata s  nášte kumšijsći sela i varuše ud Madžersku ima vić idna istorija ud 10 gudini i se nadevam da ni prekasni i za tuj gji čekam taz gudina na Festivála Jáku Ronkov ud meseca  nuvembera.

 

Dezbatere publica regulament privind eliberarea acordului de funcționare, autorizației privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următorul Proiect de Hotărâre:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

 

Proiectul de Hotărâre menționat mai sus poate fi consultat pe site-ul www.dudestii-vechi.ro, secțiunea INFORMAȚII PUBLICE sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 13.05.2020 – 29.05.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de Hotărâre menționat mai sus pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea RECOMANDARE LA  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi.

 

                                                   Primar                                          Secretar general al comunei

                                           Bono CUCALAN                                                Petru UZUN

 

 

Regulament eliberare autorizatii si acorduri

Ziua Pompierilor

În Anul Centenarului, Ziua Pompierilor este marcată în toată ţara prin ceremonii militare şi religioase, depuneri de coroane şi jerbe de flori la monumentele ridicate în cinstea eroilor pompieri.

Ziua Pompierilor din România este o sărbătoare anuală care  comemorează în fiecare zi de 13 septembrie Bătălia din Dealul Spirii, oficializarea acestei sarbatori  s-a produs începând cu anul 1953.

Această zi a fost desemnată ca Zi a pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă din timpul Revoluției Române din 1848, care a avut loc  la București între compania de pompieri și un corp de armată al Imperiului Otoman..

Pompierii sunt sărbătoriți ca urmare a faptelor de patriotism și devotament de care au dat dovadă în 1848, dar si de atunci si pana in zi de azi.

În  orasul Sinnicolau Mare a avut loc o parada a pompierilor militari si serviciile voluntare pentru situatii de urgenta din comunele invecinate orasului Sinnicolau si a fost  prezentată tehnica de intervenţie.  Dupa oficierea serviciului religios au fost acordate distincţii pompierilor militari care s-au evidentiat pe campul de interventie  si pompierilor voluntari veterani  pentru devotament si experienta.Din cadrul SVSU Dudestii Vechi au fost premiati patru veterani:Calapis Nicolae,Mircovici Gheorghe, Mircovici Ioan si Romanov Gheorghe.Diplomele au fost inmanate de catre Zoran Simici Comandantul statiei de pompieri din Sinnicolau Mare si Bono Cucalan  primarul comunei Dudestii Vechi.

 

 

През годината на Стогодишнината, Деня на пожарникарите се отбелязва в цялата страна с военни и религиозни церемонии, полагане на венци и цветя пред паметници, издигнати в чест на пожарникарите.

Денят на румънските пожарникари е ежегоден празник, който се отбелязва на 13 септември, когато беше битката при Хълма Спирии. Официално се празнува от 1953 г. насам. Този ден беше определен като Ден на пожарникарите в Румъния, в чест на героизма, проявен от пожарната бригада в тази битка по време на румънската революция от 1848 г., която се проведе в Букурещ между пожарната компания и част от армията на Османската империя.

Пожарникарите са празнувани поради патриотизма и отдадеността, които са показали през 1848 г., но също така и от тогава до днес.

В град Съниколау Маре се проведе парад на военните пожарникари и на доброволните служби при извънредни ситуации в общините съседни на град Сънниколау. Беше представена интервенционна техника.

След религиозната служба, бяха връчени отличия на военни пожарникари, които се откроиха в полето за интервенция и на доброволни пожарникари ветерани, за тяхната преданост и опит.

От SVSU Стар Бешенов бяха наградени четирима ветерани: Калапиш Николае, Миркович Георге, Миркович Йоан и Романов Георге. Грамотите бяха връчени от Зоран Симич, командирът на пожарната група в Сънниколау Маре и от Боно Кукалан, кметът на община Стар Бешенов.

 

 

Concurs de gatit la ceaun

De mulți ani deja, Primăria din Dudeștii Vechi organizează un concurs de gătit „Ukadénotu kutélce”, în fața Căminului Cultural.

Concursul reunește persoane pasionate de gătit din comuna noastră, dar și din localitățile vecine. În fiecare an, este propusă o temă, iar primăria pune la dispoziția participanților, materia primă și lemne pentru foc. Distracția începe încă de la ora prânzului, când cei pricepuți într-ale gătitului se pregătesc deja să încingă ceaunele. Spre seară juriul decide și premiază cea mai bună mâncare gătită la ceaun, iar toți participanții se aleg cu premii simbolice și diplome.

 

От много години кметството на Стар Бешенов организира готварски конкурс „Окаденото котле” (Ukadénotu kutélce) пред Културния дом.

Състезанието обединява хора които обичат да готвят, от нашата община но също и от съседни градове. Всяка година се предлага една тема и кметството предоставя на участниците нужната суровина и дървата за огън.

Забавлението започва към обяд, когато състезателите вече се готвят да отопляват котлите. Към вечерта журито решава и награждава най-добрата храна, приготвена в котела, но всички участници получават символични награди и грамоти.

 

 

Festivalul Jaku Ronkov 2019

Acest articol a fost editat în mai 4th, 2020 la 09:17 pm

FESTIVALUL INTERETNIC JAKU RONKOV este un eveniment important al  comunității noastre, înființat în memoria dascălului Jaku Ronkov. Acesta a fost o personalitate locală din perioada interbelică, care a contribuit la păstrarea identității culturale a comunei noastre, a organizat și a întemeiat corul bărbătesc, a fost membru fondator al ziarului  ,,Glasul Bulgar Bănățean”, autor al broșurilor de istorie a bulgarilor bănățeni și al albumului 200 de ani în Banat, tipărit în anul 1938.

Festivalul reprezintă un eveniment la care participă aproximativ 90 de membrii ai ansamblului și corului bărbătesc  din localitate și aproximativ 100 de participanți din cel puțin 4 localități cu care colaborăm, beneficiară fiind majoritatea comunității din Dudeștii Vechi.

Ediția cu numărul XVI s-a desfășurat în data de 23 noiembrie 2019, la Căminul Cultural,   programul  artistic fiind  susținut de către Ansamblul de cântece și dansuri Balgarce  din Vinga,  Ansamblul  Maroș din Mako-Ungaria,      Ansamblul de dansuri al șvabilor din Banat, Ansamblul de dansuri sârbești  Plavi Delia din Sânpetru, Ansamblul de dansuri populare românești al comunei Valcani,  Corul de copii din Dudeștii Vechi, Ansamblul Palucenka din Dudeștii Vechi și Corul Bărbătesc Jaku Ronkov din Dudeștii Vechi. Pe o durată de 3 ore, au fost interpretate cântece și suite de dansuri germane, maghiare, sârbești, românești și bulgărești.

În cadrul programului a fost prezentat un montaj literar artistic cu tema ,,Viața și activitatea dascălului Jaku Ronkov,,, participanții au fost premiați cu diplome de participare și trofee. Ca o tradiție, în fiecare an, se acordă o distincție în mod special unei persoane, care a contribuit la promovarea culturii și în general a comunității noastre. Această distincție a fost înmânată, de către domnul primar Bono Cucalan, doamnei  profesoare  Parvan Maria, prof. de limba bulgară, autor al manualului de limba bulgară pentru clasele IX-XII. Pe parcursul festivalului a fost organizată de către grupul ,,Femina,,  o expoziție gastronomică cu produse de patiserie cu specific bulgăresc, unde toți participanții au avut ocazia să guste aceste produse. La finalul festivalului a fost distribuită gratuit cartea cu nuvele în limba bulgară, scrisă de către dascălul Jaku Ronkov.

Festivalul Farsangji 2020

                                                  Faršángji

Faršángjitu ij náj véselija práznić na balgarete  palćene. Nija ud gudini toz práznić smi gu daržáli  na različni náčine.  Stárite sa prekázvali  sas kakva rádus sa čekal sate hora Faršángjitu i kolku sa se veselili  u vremeto na praznika.  Sled tuj ij dušlo idno vreme katu Faršángjitu ij blo zaprenu ij kojtu se-j právil na mošul ali či si-j dupusnal da upregni kučija ij bil ostru pedépsan. Zaštotu  u tuj vreme horata u istena  sa se usešteli  slobudni  i sigurnu sa si dupušteli  da hurtuvat i da ubáždet  takvizi  raboti na kujatu puglavárete sa se rasardevali,  gji-j prečlu. Sas počnivanjétu na 1990 gudina palćenete sa se trudili na sekakaj náčin da sažuvat  toze hubanćija práznić. Ne blo léku i nijé  lésnu nit u dnéšnite deni, zaštotu mlogije ud horata se sramuvat da se ublečat na mošule.

Za  tuj, taze gudina na 22 i 23 februara  sabuta i nedele kugá horata sa bli slobudni, smi se mislili da ji dedém   prelega  da usetat málku po udalboku véselija práznić, i da  uluvat makár málku kurážija pa da ni ustávat sám manenite dicá da badat mošulčeta.

Stári i mládi, maneni i gulemi, sa bli puzváni da zamat del na nárudnotu vesélji  za  Faršángji,  kujétu ij blo uredinu u centara na Bišnova. Mlogjie hora sa se prebrál i sa si napusnali bunte i brigjite na starna, pa mákar idnaš u gudinata sa se udlacli da se veselat!

 

Prográma na Faršángji 2020 g

U SABUTA s počnivanj

ud 9 saháte sutirnata u párka napreć kulturnata   kašta za se naprávi  trádicijonálnu ubivanji.

ud  9.30 za ima pálna rićija  i čája

ud 10 saháte za se utori idno mestu  za  igra za dicáta ( društvutu na zemedelcete)

za ima pitčeta s pena ( društvutu na žinite gutvačći)

ud 11 saháte  oganjgásnicite za dojat s novi igri

ud 14 saháte kárnavál za  dicá i mládi

ud 15 saháte za ima paprikáš  ud na ubivanj

ud 16 saháte za ima vinu guraštu

ud 17 saháte kulturin prográm  i konkurs na gulemite mošule sas glávna nagráda

  naj smešnite 2 pára mošule  za dubávat  bizplátnu flezvanj       

                                na  tradicionálnija bal ud nedele

                      ud 18.30 za se zapál oganj  i za se kuštuva svinskata presnina  i krofli s bizér.

Vesélji napreć kulturnata kašta durkatu sedat horata

U NEDELE  s počnivanj ud 12 saháte trádicionálnu vesélji za

Faršángji sas formácijata TEO BAND

Festivalul Farsangji

Puléku zimata mu napušte i prulećta s maneni ráskače varvi i vaz námu u Bišnov.

U tuje vreme na svaršánjitu na zimata i počnivanjétu na prulećta u Stár Bišnov ima hubanći ubičáje, za kujatu ij dubre da se spumenémi.

Parvija práznić sled Nova Gudina, vaz námu katulčánete, ij javénjitu na Guspudina, ali Tri Kraljé. Na tozi denj javénjitu Isusvu pu čudnata dzvezda, mu prubužde da slédimi dzvezdata na svetata vera, kujatu mu zavižde vaz Isuskrasta. I nija da pudarim na Isusa čistu i kripustnu sarci na mestu zlátu, na mestu tamiján da mu darim pubožni mulitvi, kujatu kača dima na tamijáne utádet u nebeto, a u mestu mirhata da mu álduvami ukrutevanjétu na nášte telovini žélbi.

Sled Tri Krále ij ubičáj da se blagusvat káštite. Se prerusati s blagusvéna uda, kujétu zlamenuva či sarcáta na horata ud krastijánska kašta treba da badat čisti ud greja. Kadenjitu s tamiján zlamenuva či kaćetu se diga dima na blagusvénija tamiján, taj da se digati kantu nebeto seku  denj sutirna, pládne i véčar, mulitvite na kaštnite.

Kaćétu tamijáne razširva redum dubra mirus, taj treba i  palćensćite familji, makár di da sa, da sa puštén i da mislat, hurtuvat i se vládat. Na vratáta se napišat parvite sluvá ud imetata na tri-te kraljé:  Gášpár, Melkior i Baltazár i usreć tej se naštámpa pu idno križče i sétne gudinata.

Nekupać u Bišnov, za blagusvevanjétu na Tri Krále sata familja ij trebalu da baj u tej,  zaštotu sreštenjétu sas misnika ij blo idno gulemu pušténj za familjata. S idin denj napreć da stigni misnika se-j uriždela gulemata soba, na tarpézata se-j tvárelu gulem beli cidilnić, svištilnici, ćépčeta, križče i taj tarpézata ij izgladvala kača idin manen ultár.

Sate ud familjata napreć da stigni Guspudin, sa se premenevali, a mažjéte sa čekali misnika na pate. Gá-j flezal Guspudin vatre, sate sa kléknali i zágjnu sa molili Baštá Náš. Posle Guspudin ij preruserval i prekadeval sobata i na sétne se-j  báclu križčitu.

I nija u sigášnite deni čekami s rádus Guspudina na Tri Krále i makár či vája nijé sata familjia prebrána na toz práznić i vája mlogjjie ud palćenete čekat misnika sami i po mlogjie ud námu sa stári, ali u mlogjjie kašti, na Guspudina néma koj da utor vratáta, zaštotu káštite sa prázni, pá sas gulema nadežde i uvervanji da molimi za sate palćensći familji da ćekati još mlogu gudini ud sigá nadálja nášte misnici da-j puhodat kaštite za Tri Krále.

Idin drugji stár ubičáj, détu u nášte deni, sas žálus, gu néma više ij gustenstvotu.

U novata gudina, sled Tri Krále bližnite rudbini sa se vikali gustene. Rodnicite sa vikali gustene u paruv red, užénatite dešteri sas zaćovete i unučtata. Sa se vikali gustene i brájćete i sistrite i taj sata familja se-j useštela mlogu dubre či ud novu ij zágjnu. Tuj gustenstvu ij trájalu 4 dene. Seku denj se-j gotvilu, se-j sedelu na hurta, se-j igrálu na gjindi i sa se ubáždeli šalni. Kaštata ij blá palna se-j spálu na udrovete, u budžega, na báneka i dole.

Toz ij idin hubanć palćensći ubičáj, kojtu vaz drugjjie náciji nijé puznát, ama le nitu vaz námu gu néma više.

U februára mesec, praznikuvami Pukázvanjétu na Guspudina u čarkvata (2 februára).

Pu stárija zákun žinite sa bli daržán za ničisti 40 dene sled purudénjtu na mažku dite i 80 dene sled purudénjtu na žénsku dite. Sled tez dene májćite, sa učli u čarkvata da si pukážati ditetu na Guspudina Boga i da datat álduv za tejnotu učisténji i za tejnotu dite. Ud puniznus i Blažéna Divica Marija se-j pudložila na tozi zákun, čáku ne blá dlažina, zaštotu tá kača čista divica ij rudila. Toz denj se zvé svetlus Marijna i se blagusvevat u saštija denj svištite. Blagusvénite svišti zlamenuvat Guspudina Isukrasta či ’’toj  ij parvata svetlus kujatu prusveti sate hora’’(Iv.1.9.)

I u nášte deni, na tozi práznić, u Bišnov sate vernici idat na misa sas svišti kujatu misnika gji blagusvi u misata, a sled misa sate si utidat sas svištata blagusvéna kača beleć či slédat Isusa i négvata Svetlus.

Sastávinu ud dr.Bunjov Georgia

…………………………………………………………………………………………….

Faršángjitu

U sétnite deni napreć postnotu vreme ij Faršángjitu. Nekupać Faršángjitu se-j daržálu pundelnić i tornić napreć Čista Sreda. Napreć Faršángji, usubitu mládite sa se prepráveli za toze denj:   sa gotvili, sa razhodvali kunete za na Faršángji da sa po mirni, sa si prepráveli kučijte, sa-j tváreli novi kuleli i ritili, kunete sa gji upregnivali s novi juzdi i sa nadigali na kučijte mećite sadištá.

Izgudénite sa hodili za tejnite izgudenici. Izgudenicata naćič kačulata na izgudenika s tejnotu hanče, kunete gji naćič s pastri pišćire, a baklicata ja naćič s idna ćitka ud hartija. Po mládite užénati sa se ubličeli na mošule (mažétu se ublečati u žénsć drej, a žinite u mažći drej) i s kučijte sa hodili pu sedenćite. Hirgjinete sa hodili pu sedenćite vasadnati na kune, a izgudénite sas kučiji. Tija ij trebalu da nosati i sviréca kojtu na sedenka ij sviril na igra. Mládite sa igráli za da ukrénati veséljtu. Sled nekolkus igri sa krénvali pu sedenćite. Tuka ij blo palnu s hora :   mumi, izgudenici, májći, bábi i po stári mažije kujatu sa gladeli kaćé se veselat mládite.

Ij blo mlogu hubanći na Faršángji u vremeto na nášte stárite. Ji imálu kulu 350-400 hirgjéne i izgudéni, pukraj tej mládužéncete kulu 200, a ulcite sa bli palini s premenati i véseli nárud.

Na drugjia denj Faršángji mumite ud novu sa se prebireli na sedenka, a hirgjinete sas sviréca sa hodili pu sedenćite kača parvija denj, a izgudénite i mládužéncete sa se hozili s kučijte.

Taj či u Bišnov ij blo palnu s kučij i s premenati mládi,  kujatu sa si puháždeli rudbinite, se-j svirilu s cimbulete i ij blo čuć pesmi kača:’’ Sigá brájće ij Faršángji’’ ali ’’Kadonete drančati’’ i mogjie drugjie. Na srećnošt ij trebalu da se svarši satu vesélji i sekuj da si badi u tej, zaštotu glasa na gulemija dzonj ij navistvali sate bišnuvene či se počniva Gulemija Post.

U nášte deni vidim či Faršángjitu se darži na drugji náčin, zaštotu néma više tolkus hora u Bišnov, nitu kučij i kune ni náj ima više, ama pá za Faršángji ima prográm, kárnával i dicáta se ubličet na mošule.

 

FARSANGJI

Dnés sinca rádusnu s námu zapejti

S vinu čarvénu stakláta nalejti

 

Faršángji,Faršángji

Faršángji dubro…

Ti mániš žálus,

Nosiš mu rádus

Dubre si dušlo!

 

Véseli hora i mládi dičeta

Sekuj,Faršángji, udkole te čeka!

 

Ulcite palni sas smej i sas pesmi,

Mošule mamrat putéćite tesni!

 

Milnu si mlogu, ti náštu Faršángji,

Práznići na sate palćene banátsći!

 

Prof. Gjuka Gergulov

………………………………………………………………………………..

Festivalul Cenei 2018

Idna nova kulturna svazka smi ja naprávli sas sélutu Cenej u 2019 gudina katu grupa dicá i mládi ud tuje sélu sa zali del na festivála Jáku Ronkov ud meseca nuvember u Stár Bišnov,  kača predstavitele na  madžerete, sarbitu i rumancete.

Tazi gudina, u meseca september, sa puvarnali pukánata i smi zali del Ansámbala Palućenka zájdnu s Ansámbala Slávjak na denite na sélutu Cenej. Na tozi práznić sa zali del grupi ud 18 kumšijsći selá i zájdnu s gázdite sa pukázali udnovu  ci u Banáta žuvejat u mir i razbirenj sate hora.

Tenis de masă

Acest articol a fost editat în mai 4th, 2020 la 07:27 pm

Campionatul de tenis de masă internațional a  ajuns la a VI-a  ediție.

Participanții sunt în general invitați din  comunele sau orașele înfrățite și prietene cu comuna noastră și din localități unde trăiesc bulgari bănățeni,  cum ar fi Bardarski Geran  din Bulgaria, Ivanovo din  Serbia, Kiszombor din Ungaria, Sînnicolau Mare, Breștea, Vinga, Arad, Timișoara, cu care avem colaborare cultural -sportivă și bineînțeles iubitori ai sportului din Dudeștii Vechi.

Aceasta este o întâlnire mult așteptată, deoarece se revăd prieteni,  se leagă noi prietenii, este un prilej de socializare și se fac planuri pentru următoarele acțiuni cultural-sportive.

 

Международното първенство по тенис на маса е достигнало шестото си издание.

Обикновено участниците са поканени от общините или градовете побратимени и приятели с нашата комуна и от местности, където живеят банатски българи, като Бърдарски Геран от България, Иваново от Сърбия, Кишзомбор от Унгария, Сънниколау Маре, Брещеа, Винга, Арад, Тимишоара, с които имаме културно-спортно сътрудничество и разбира се любителите на спорта от Стар Бешенов.

Това е дългоочаквана среща, защото приятели се виждат отново, правят се нови приятели, това е възможност за социализация и се правят планове за следващите културно-спортни действия.

2019

2018

2017