Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sărbători

Dvete Nédeli praznika na sélutu Stár Bišnov i na Bišnovskata Čarkva 2019

Dvete Nédeli moj da ubádimi či ij ná-j glávnija praznić na sélutu Stár Bišnov.Seku gudina na 15 augusta kugá se praznikuva Uznásenjitu na Blažena Divica Maria u Nebeto bišnuvenete trasat pate kantu tejnotu rodnu sélu. I za da useštet u istena či ij práznic se uredat po više dejnusti svazani s toz gulem praznić.

Na 14 augusta u Kulturnata Kašta se-j uredil  idino kulturnu sreštenj s horata kujatu ubičeti i  cenat satu kujetu ij palćensku  . Kulturnata Kašta sas pudarženjétu na Obštinata právat vazmožnu izdávanjétu na novi knigji, na inicijátivata na takvizi sarcáti palćene kujatu si cenat tejna identitet. Taj i u meseca augusta, sa bli napičetni i predstávni kinigčita ud palćene  kujatu si ubičet jazika i verata ,knigcita prez kujatu da zapázat májćina jazić i da gu predadat na tejnite naslidnici . Na inicjátivata na dofturćata Georgi Buniov, sa bli preubarnati i natrukvani tri knigčita sas prikasćite za dicá Pepeluša, Čarvinčitu i Sneć Belka.

Tez prikasći sa  napisani ud brájćete Grimm  i sa puznáti pu  celija  svet, ,, no  istenite  za žuvota  i nauka  kojtu  tija  gu  dávat    ij  mlogu  glávin  u  žuvota  na  sekuj  ud námu,,  ubážde doftutćata u tejnotu predstávenji. Prikasćite napisani na náša jazić imat gulem rol , zaštotu pukraj  dubrijte upatvanjita, pumágat  usubitu  dicáta  da  učat  da  četat  na  májćina  jazić.  Istu  taj, dofturćata Georgi Buniov ij spumenala ci: sigášnotu stánji na mládite pukulénjta kujatu haznuvat po mlogu čuzdite  jazici  megjiu  tej  gá  si  hurtuvat  i  si  po  málku  haznuvat  náša palćensćija govor. Za tuj treba da se trudimi prez sekakaj náčin da si u pazim jazika naslédin ud naste rodnici.Taj se duma ci celec ij po hitar ud stut znaj po vise jazici, no u paruv red sekuj treba da si puznava negva majcin jazić. Georgi Buniov ij  izdignala i slednite pitancita: kace moj da ne –j briga na mlogjie ud námu koj ij náša korenj? kakvi smi? kuja sa bli nášte prededve ? za kako smi tuka, nija idno manenu kupče kujatu se rasipvami na sate načine  u dnešnija denj? Sas  tezi  knigčita  želimi  aku  moži  da  naučimi  nášte  dičeta  da  si  puštuvat majćina jazić I sas négu da si bránat identiteta. Pa  u  tejnotu  predstávenji, Georgi Buniov   zamolva  sate  rodnici,  stári  rodnici, daskale   da  imat  briga  za  dicata  palćenčita  da  žuvejat  sas  idna  pušténa useštba kantu unuj kujétu ij náštu , da znájat kuja I kakvi sa, I nikade da ni se useštem po malku glavni ud drugjiete zaštotu nija , palćenete, baš imam sas kako da smi falosi.Za dubrojtu preubráštenji na prikazćite se-j trudil gusp. Prof Gergulov Gjuka,arhitekta Marijka Tamasan se-j trudla da naštámpa delve u seku prikazka, za taj  knigčitata  da  badat  po  interesni  usubitu  za  dicáta, a za  materijálnotu pudarženji sa se brigosvali kulturnite asociaciji Jáku Ronkov I Bišnovsći Svirci Pejáče. Na  kraja  na  predstavenjitu ,  dofturćata  si  j  izkázala  ljubovta  kantu  satu kakotu  ij  palćensku,  I  ij  zamola  sincata  da  učimi  dicáta  da  hurtuvat  na májćina jazić , za taj nija palćenete da ni pugjinimi nikade.

Guspudáre  profesor  Gergulov  Gjuka  ij  predstávil idno knigče  svazanu  s gradenjétu  na  Čarkvata  ud  Stár  Bišnov,  prez  kujétu  ij  imál  žélbata  da  mu spumené za gulemata  kadarnust na nášte prededve, za čudésnata rabota kujatu  sa  ja  navaršli  u  zadosta  kasu  vreme,  kujatu  ustánva  idin  primer  i simbol za námu sincata.Toj mu pudbelezva u négvotu predstávenj  či- istorijata  na Stár Bišnova i na balgarskata   palćenska  obštnust  u 1738 gudina ij dála idin nov žuvot na tuje mestu, istorija kujatu ij palna sas čudésni momente  kujatu kača zlátni  zvezdi bleštejat  iz  menatotu i iz dalgjite  gudini na tuje vreme, na kujétu  taj  izgladva  či pá sám takvize gulemi momente možat  da mu usigurat još  iztrájvanjétu  u vremeto. Profesora hurtuva za arkvata ud Stár Bišnov  na idin mlogu hubanći  način  i ja spuredi sas idna ud ná-j gulemite  čudési na tuje mestu, čudésa  sastávna  ud po-više izvanredni i čudésni momente, kujatu prebráni u idna remniva ćitka mož da se izkážat sas idna idinstvena hurta Bišnovskata Čarkva.Na kasu, guspudáre  profesor predstáve  parvata zélba na nášte prededve ,katu sa stignal u 1738 gudina, na tuje mestu da izgradat čarkva. Parvata  čarkva ij blá  idin bordéj  izkupan u zemete i pukrit sas klonjta i trastiga .Dnéšnija  celeć  nit  ni moži  da  si predstávi  takoze  neštu. Tazi ij blá  parvata Čarkva u Bišnov na palćenete. Drugata čarkva  ij blá  pusveténa na 20 dec 1767 ud čtvartija  parok Nikola Kasil Kukurov, kojtu ij bil zakupan ná-j parenj pukraj manenija ultár ud starata čarkva, a katu ij počnalu  da se gradi novata čarkva u 1801 g, négvotu telu ij blo premestnu  i  zakupanu  napreć  ultáre u gulemata  čarkva. Nikola Kukurov ij idin ud gulemite misnici na tuje sélu  kojtu  ij izmislil , i ij predoril palćenete  da naprávat taze gulemata čarkva i  ij zakupan u čarkvata kujatu nija ja puhazdem. XIX-ja vek u Stár Bišnov ij pusretin sas sládćija glás na novija dzonj i ij stignal natvarin  sas  mlogu  novusti,  nadeždi,  ambiciji  i  pudnuvevanji  u  zuvota  na obštnusta  za  usigurevanji  na  idin  remniv  ,  u  istena  krastijánsći  žuvot  ,  u brátsku razbirenj , u zakrilvanjétu na idna gulema , hubanka Božja Kašta.

Dofturcata  Marijka  Muntean  ublekana u ná-j bljaštaštite  i  remnivite  delve ud nášta nusija, na idin mlogu hubanći náčin ij predstávla  narudnata  nášta  nusija  taj kaćétu ij zabelezanu i u knigata na profesor  Karol Telbizov. Za seku idin stáv ud nusijata . Marijka ij  namerla  ná-j hubanćite  hurti  za da  mu  naprávi da  cenim  još  po mlogu tuje idinstvenotu ubleklo kujétu nášte stárite sa-j izmislil  i natikal. Marijka Muntean  ij  probala  prez  tejnotu  predstávenji  i  dekanj  da  uleji  u  sarcáta  na prebránite ljubovta  za  nášta  nusija , za rabotata  na nášte stárite  i ij štela  da mu napráv da cenimi i da si pázimi nášta nusija.

Birova na Star Bisnov,  Bono Cucalan u negvata  reč  mu  deka  da  imam gulema  odguvornust  i  da  si  upázimi  satu  tuj  detu tuke se dugazde ud 280 gudini, Da badimi  kadarni  da  kárem  rabotata  na dálja,  sas  optimizam,  sas  pámetnite  dicá, dubrijte  rodnici ,  razmenite dáskale. Se putvardeva  još idnaš či treba da si upázim toze náša hubanćija  májćin  jazić, nusijata, tradicijte, kulturata i da ji prededém na nášte naslidnici. Čarkvata, Škulata, Kulturnata Kašta právat mlogjie dubri raboti, se varši  satu kakotu ij  možnu, no da se proba da se práv još po mlogu.

Na 15 augusta praznika se-j počnal s sveta misa udslužina ud nášte misnici zájdnu s sate palćene i gustenea  Mažćija Kor Jáku Ronkov ij mamil pesmite.Sled sveta misa se-j zastánalu vaz ćipa na biskupa Nikola Stanislavici i prez pulaganjétu na cvećétu i sas idna kasa mulitva se-j dalu pucitvanji na nášte prededve.

Posle pladne gustenete ud asocijacijata Fálmis  ud Sofija ,ansambala Balgarče ud Vinga ,ansambala Slávjak i ansambala Palućenka sa izdaržáli idin mlogu bugat kulturin prográm ud kojtu vu predstávem po dole nekolkus sveticita.

I kaca seku gudina na 15 augusta ij ubicaj da izlejat oganjgasnicite sas zabavni i salnivi  igri i da dedat prelega da se usestet dubre sate bisnuvene i gustene.

Gustene u Mako augusta 2019

Na pukánata dubavna ud starnata  na obštinata Mako ud Madžersku s prelegata na nacijonálnija práznić  na Madžerskata daržáva, Sv. Stepan ,ij zal del ansámbala Palućenka ud Stár Bišnov. Na toz praznić sa bli uredéni po mlogije manifestáciji ( parádija, naučevanji na madžersći igri, utvárenj na izdelana darvena puhorta u centrálnija párk na váruša ,i.t.d)  idna  ud ná-j interesnite na kujatu smi zali del ij blá blagusvevanjétu na novija leb naprávin ud tazgudišnotu žitu i kojtu ij bil pudelén na sate prebránite.Sled tuj smi predstávli balgarete palćene i náštu sélu Stár Bišnov s balgarsći i palćensći igri.Svazkata s  nášte kumšijsći sela i varuše ud Madžersku ima vić idna istorija ud 10 gudini i se nadevam da ni prekasni i za tuj gji čekam taz gudina na Festivála Jáku Ronkov ud meseca  nuvembera.