Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Date istorice

Acest articol a fost editat în martie 19th, 2020 la 05:20 pm

Historia Domus ud Bišnov, ij zapázla náj glávnite dugadjáji ud menatotu na palćenete. U parvija del ij upisanu menantotu na celija balgarsći nárud, kaćétu ij puznátu ud istorijata na Bulgárija. Zatuj, za námu ij po-interesin drugija del, u kojtu se predstáve istorijata na palćensćija nárud, sled napuštenétu na dumuvinata i nasélvanétu u Banáta.

Za počnim sas “Historia Parochiae Oppidi O Bessenyo in Diocesi Csanadiensi Comitatu Torontalinsi”, na palćensći jazić.

“Balgarete, sled idin trideset i sédem gudišin mirin žuvot u Valahija, i trebalu udnovu da begat i da si napusnat satu tejnotu imánj. Tejnite puglaváre i vladánce, načélu sas biskupa ud Nikopol, Nikola Stanislávič, sa se prebráli na sloga, sa udsadili da krénat i sas celija balgarsći nárud da premenat u madžerskata zeme. Sas tej sa zali sate čarkovnite bugátrva, zláti kálaže i srebreni, kujat i dnés sa zapázni u čarkvata ud Vinga, i sate tejnite čipore márvi.

Napreći da krénat, 120 familjii balgare, kujétu zlamenuva kulu 4.600 duši, načélu sas nekolkus misnici frančiškáne i sas Blážu Kristofor Milli, misionár ud propagándata, sa se prebráli u Craiova. Tuka sa si udbráli za birov Dobre t.j. Bona Fermendžija. Sled tuj sa krénali na pać, sa menali prez Černec, sa se preladili na Dunava i sa stignalu u Serbija. Tuka sa se lutali nasám-natáta, spured či ni sa puznávali patištata. Čeć sled pet dene sa stignali pa de Dunava, sa se preladili udnovu, i s pumušta na milustivija Bog, u nuvembera meseca sa stignali u Oršova. Náj parenj sa zafálel na Boga, či i tej gji ‘j spasil taj, kača nekpaći négva izraelsći nárud ud robstvotu, i gji ‘j dumámil u ubićánata zeme. Za da moj da si pučinat idno vreme, sa se razširli iz taze ukulina i sa trasli mestu za da zimuvat.

Durdi sa prezimuvali u teze mestá i sa čekali prulećta, za da moj da izpatuvat nadálja ud Oršova, sa prodli nekolkus tima kantu Visokotu Vladárstvu na Banátsćija Timišvár, kujatu ij trebalu da javat tejnotu prestiganji, puniznu da sa zamolvat da badat prejati u Banáta i da dubávat mestu za da se zadumat. Prátnici sa bli: Nokola Kačamág, Živkov, Ronkov, Todor Budurov i Pétar Velčov. Teze petima, načélu sas g. biskup Nikola Stanislávič, kojtu ij ustánal tuka za da baj naznačén po-kasnu ud Négvotu Veličánstvu Krále, za biskup na čanádskata biskupija – sa učli u TImišvár, kade sa bli mlogu dubre prejati. Sa j’ predstávli za nasélvanji mestáta Vinga i Bišnova i sa gji izprodli s ubićávanjétu či za badat pumognati u sate nuždi.

Napreć da se varnat vaz tejnite, teze prátnici na balgarete, náj parenj sa štel da vidat ubićánite mestá za nasélvanjétu. Mestáta sa j’ harésvali. Živkov i Pétar Velčiov sa ustánali tuke u Bišnov, a drugjijete sa se varnali vaz tejnite za da gji dumámat.”

Sled katu zimata ‘j menala, i se ‘j nabližla prulećta, balgarete – mažje, žini i dicá, načélu sas tejnite mamáče sa se preprávli za na pać, i prez Mehadia, Karansebeš, Lugož i Timišvár, nájnapreć sa stignali u Vinga. Tám sa namerli nekolku hubavi sgrádi, ud kujatu čarkvata, paraćijata, škulata i magazina i dnés sedat i se namervat u dubro stánj. Tuka sa ustánali šejset familji, načélu sas Nikola Kačamág i sas frančiskánete, a drugjije šejset famili ud 2200 duši, načélu sas misionára Blážu Kristofor Milli i birova Todor Budurov, u 1738 gudina, na 7 Márta sa stignalituke u Bišnov taj kaćétu se vidi u knigata na kraštenite. Tuka sa namerli nekolku tursći kašti (burdiji), nájmlogu srušni, a nasreć tej idna visoka turna, izgradéna ud po ják materiál nasreć séltu, na mestutu taj zvánu “Kámaka”, dit sigá se vidi darvenija križ, izdignat ud Sofrán. Taze turna u 1801 gudina ij blá razvaléna, i kámaka ud nija ij bil izhaznuvan za u fundaménta na novata čarkva.

U istata 1738 gudina, gulema niole stiga balgarete. Sled katu s gulema maka sa stignali za taze “ubićánata” zeme na udkupénjitu ud turskoturobstvu, gji ‘j natisnala bulesta – kolera. Poviše ud tristotni ij ukusila ud tej, a unezi kujat sa se utarváli, sa žuveli iskriti u tejnite burdiji, pud zemete. Náj-posle okulu počnivanétu na mesecaaugusta sa se utarváli ud taze nimilna boles i sa krénali da si gradat kašti namestu burdij, kašti izgradéni ud darvu i plét ud pračći. U satu tuj vreme G. Blážu Kristofor Milli, ij kripil dušata na balgarete i se ‘j grižil za čarkvata i paraćijata.

U taze novata dumuvina balgarete sa dubávli idna istenska pomuš ud Timišvárskotu vladánji. Sa dubávlibiz pláća, jádenji, márvi, semená, satu nužnotu za da mož da rábtat zemete, istu taj i se ‘j ubićálu darvu za kašti i za čarkva, ud čanádskata gura.

Sas gulema rádus balgarete, pumognati ud hubavata vlást, sa se uluváli u rabota, za da svaršat satu u tazi jésenj, i da možat ne sám da se ubránat ud stućta na zimata, negu i da zafálet na Boga u tejnata čarkva.

Palćensćija-balgarsći nárud, kojtu ij bil izgonin ud négvata dumuvina zarobna ud turcete (pu kaćétu prekázvat po stárite se vlečé ud Nikopol, Svištov, Brožéne, Belene, Trančovene), ij utemelil tuje sélu u kujétu ij stignal pud rakovodstvotu na Nikola Stánislávič, nikopolsći biskup i na Blážu Kristofor Milli misionár, na 7 Márta 1738 gudina (3 Marta 1738 pu Ljubomir Miletič).

Nikola Stanislávič, nokopolsći biskup, napreći kalugjer ud reda na frančiskánete, kojtu ij izmámil palćensćija-balgarsći nárud ud Bulgárija kat ij stignal u Timišvár ij bil prejet ud čanádsćija biskup ud unuj vreme Adalbert Falkenstein, i tám ij ustánal. Sled katu u slednata gudina biskupa Falkenstein ij pučinal, Nikola Stanislávič, spured négva temelin nauk i snánji, spured négvata mudrus, pravédnus, ij bil imenuvan ud krale Karol VI-ja za čanádsći biskup i králjsći savetnić.

Ud 1739-ta gudina toj ij vládal taze nášta biskupija idnájset gudini. Homa sled kat ij bil imenuvan za biskup, toj se’j spumenal za Bláža Kristofor Milli kojtu mu-j bil u pomuš u trudbata za presélvanétu na palćensćite balgare, i gu0j putvardil za parok u Stár Bišnov. Sled kat ij služil naruda idnájset gudini u sate négvite duševni nuždi, biskupa gu’j premestil u Timišvár, i parenj gu-j vazdignal kanonić, a po-kasnu za glávin vikár.”

Ubarnat ud Gergulov Vénc.