Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Meždunarodnu Sreštenji na nusijte ud Muhldorf am Inn, Bávárija-Nemsku – September 2019

Kaćétu véć mlogjije znájti i tazi gudina náša ansámbal Palućenka na čélu s Páli Velčov sa zali del na 28  Meždunarodnu Sreštenji na nusijte ud Muhldorf am  Inn, Bávárija-Nemsku.

Tuj sreštenji ij blo vazmožnu da se napráv, otu kulturnija birou i birovćata na tozi váruš, Marianne Zollner sa mu vikali i či náša bišnovsći birov Bono Kukalán mlogu se-j trudil da izhodi tuj patuvanj.

Ansámbala Palućenka s nekolku sarcáti palćene sa krénali s kursata na pać u petak večera na 6 septembera i sa stignali sutirnata  u gulemija grád Munchen, kadetu Bono Kukalan gji-j čekal i gji-j zamamil da ji pukázi hubanćite mestá na Munchen.( Centera  na váruša, Katulicanskata čarkva, Obštinata, muzeua na BMW i Olympia Stadion

U sabuta poslepládne, kulu 4 saháte sa stignali u Muhldorf i homa sa bli kazirani u idin medjeválin, no moderniziran hotel ud centara na grada. Sled katu málku sa si pučinali smi učli zágjnu na mestutu, détu se darži seku gudiana Volksfesta – tuj zlamenuva na palćensći praznika na náruda. Toj ij zadosta gulem i tuka ima različni ringisspiela, igri i le se razmeva satri, détu máj seku denj sa palni s hora. Istu i nija smi flezali u idna takvaz šátra, détu se zvé Spatenzelt. Tá ij náj gulemata i prebire više du 3000 hora. Tuka smi imáli specijálnu za námu palćenete po-više tarpézi  rezervirani. Da spumena i tuj, či pukraj náša grup ud Bišnov, sa dušli i palćene, détu žuvejati véć udkole tuka u Nemsku, za da  praznikuvami zágjnu

Tozi véčar ij  náj hubanćija, otu sate gustene ud Nemsku i ud sata Europa se preberati zágjnu, da se razpuznájati, pejati  i da tancuavati.

U nedele sutirnata sled ubeda, nášte dicá premenati u hubankata nusija sa se štámpali u terásata na hotela i sled tuj s muzika smi krénali naredéni da varvimi, du birovskata kašta. Tám sa se prebráli po-više formáciji i u 10.30 sa počnali sekujas da marširvati, da igrájati i da pejati. Náša ansámbal ij izigrál dvá tánca. Parvija ij bil idin balgarsći, dátu sa gu izigráli dicáta, kujatu s bli ublekani u balkarska nusija i drugjija tánc ij bil palqensći i sa gu izigráli dicáta ublekani u nášta hubanka palćenska nusija zágjnu s unezi drugjijete. Tija sa-j predstávili tuj mlogu hubeve i sa bli pléštini ud prebránite ud naokulu.

Sled tuj nija sinca smi bli puzváni u sálata za gustenete ud birovskata kašta, tám smi imáli prelegata da se ukripimi  s bávársćite ćifli taj zváni prezel i bávárskata hubava piva. Sled tuj tuka ima ubičája gustenete da badati pudaréni i istu i gázdata, birovćta na grada i unezi, kujatu orgánizirvati sreštenjétu. Ud nášta starna na čélu s Birova i s tri mumičta ublekani u nusija i dáskalćata Elli Bobojčov, kujatu ij blá i tá hubanći upásasna u staréška nusija i ij pudarila personálnu birovćata s idno palnu košinče s dumášni jasćita i pićita.

Posle nášte svirci sa izpeli još nekolkus pesmi i dicáta i drugjije gustene sa igráli zágjnu u kulelo.

Sled katu málku smi se ukripili ij počnal drugjija del na tozi práznić. Sate formáciji, taze gudina više ud 3000 duši sa se naredili u idna párálelna ulicata, za ud tám da krénati párádijata. No da be sa krénali ij počnalu da paršulika i  posle sé po-jáku idna jésenska ćiša da leti i seku-j kaćétu ij mogal se-j ublekal u pelerini ali ij probal s parazove da se pukriva, ama pá na krája na párádijata sate máj sa bli mokri. No tuj ne gji izprelu, tija i u tuj hargjevu vreme sa marširvali, sa svirili nášte hubanći palćensći pesmi i kača za zafálnust sa bli pléšteni ud mložtvutu nárud, kojtu ij bil prebrán.

Sled tuj sate ij trebal da se  preublečati u hotela u suvi dreji. I taz posleplápdne ud novu  s mi se prebráli  da praznikuvami još neku vreme zágjnu.

U pundelnić sutirnata sled ubed, sate sa se upákvali, smi se uprustili i tija sa krénali kantu Alt Oetting, svetotu mestu za upruštinji ud Bávárija détu ij na 10 km. ud Muhldorf. Tám tija sa zafáleli na Boga i na Májća Božija, za hubanćite deni, dátu sa gji preminali u Nemsku i sled tuj sa si krénali kantu Bišnov.

Gjuri Augustinov ( Gusti)

Distribuie