Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Galerie

Farsangji 2020

                                                  Faršángji

Faršángjitu ij náj véselija práznić na balgarete  palćene.Nija ud gudini toz práznić smi gu daržáli  na različni náčine.  Stárite sa prekázvali  sas kakva rádus se čekal sate hora Faršángjitu i kolku sa se veselili  u vremeto na praznika.  Sled tuj ij dušlo idno vreme katu Faršángjitu ij blo zaprenu ij kojtu se-j právil na mošul ali či si-j dupusnal da upregni kučija ij bil ostru pedépsan. Zaštotu  u tuj vreme horata u istena  sa se usešteli  slobudni  i sigurnu sa si dupušteli  da hurtuvat i da ubáždet  takvizi  raboti na kujatu puglavárete sa se rasardevali,gji-j prečlu.Sas počnivanjétu na 1990 gudina palćenete sa se trudili na sekakaj náčin da sažuvat  toze hubanćija práznić.Ne blo léku i nijé  lésnu nit u dnéšnite deni, zaštotu mlogije ud horata se sramuvat da se ublečat na mošule.

Za  tuj, taze gudina na 22 i 23 februara  t.j.  sabuta i nedele kugá horata sa slobudni , smi se mislili  da ji dedém   prelega  da usetat málku po udalboku véselija práznić , i da  uluvat makár málku kurážija pa da ni ustávat sám manenite dicá da badat mošulčeta .

VU PUZVEVAM   stári i mládi , maneni i gulemi da zamit del na nárudnotu vesélji  za  Faršángji  kujétu za se uredi u centara na Bišnova , da si napusniti buna i briga pa mákar idnaš u gudinata da badit véseli!

 

Prográma na Faršángji 2020 g

U SABUTA s počnivanj

ud 9 saháte sutirnata u párka napreć kulturnata   kašta za se naprávi  trádicijonálnu ubivanji.

ud  9.30 za ima pálna rićija  i čája

ud 10 saháte za se utori idno mestu  za  igra za dicáta ( društvutu na zemedelcete)

za ima pitčeta s pena ( društvutu na žinite gutvačći)

ud 11 saháte  oganjgásnicite za dojat s novi igri

ud 14 saháte kárnavál za  dicá i mládi

ud 15 saháte za ima paprikáš  ud na ubivanj

ud 16 saháte za ima vinu guraštu

ud 17 saháte kulturin prográm  i konkurs na gulemite mošule sas glávna nagráda

  naj smešnite 2 pára mošule  za dubávat  bizplátnu flezvanj       

                                na  tradicionálnija bal ud nedele

                      ud 18.30 za se zapál oganj  i za se kuštuva svinskata presnina  i krofli s bizér.

Vesélji napreć kulturnata kašta durkatu sedat horata

U NEDELE  s počnivanj ud 12 saháte trádicionálnu vesélji za

Faršángji sas formácijata TEO BAND

Farsangji

                                                       Fálmis drágji palćene!

Puléku zimata mu napušte i prulećta s manen ráskače varvi i vaz námu u Bišnov.

U tuje vreme na svaršánjitu na zimata i počnivanjétu na prulećta u Stár Bišnov ima hubanći ubičáje, za kujatu ij dubre da se spumenémi.

Parvija práznić sled Nova Gudina, vaz námu katulčánete, ij javénjitu na Guspudina, ali Tri Kraljé. Na tozi denj javénjitu Isusvu pu čudnata dzvezda, mu prubužde da slédimi dzvezdata na svetata vera, kujatu mu zavižde vaz Isuskrasta. I nija da pudarim na Isusa čistu i kripustnu sarci namestu zlátu, namestu tamiján da mu darim pubožini mulitvi, kujatu kača dima na tamijáne utádet u nebeto, a u mestu mirhata da mu álduvami ukrutevanjétu na nášte telovini žélbi.

Sled Tri Krále ij ubičáj da se blagusvat káštite. Se prerusati s blágusvéna uda, kujétu zlamenuva či sarcáta na horata ud krastijánska kašta treba da badat čisti ud greja. Kadenjitu s tamijan zlamenuva či kaćetu se diga dima na blagusvénija tamiján, taj da se digati kantu nebeto seku  denj sutirna, pládne i véčar, mulitvite na kaštnite.

Kaćétu tamijáne razširva redum dubra mirus,taj treba I palćensćite familji,makár di da sa,pušténu da mislat,hurtuvat I se vládat.Na vratáta se napišat parvite sluva ud imetata na tri-te kraljé:Gášpár,Melkior I Baltazár i u sreć tej se naštámpa pu idno križče i sétne gudinata.

Nekupać u Bišnov,za blagusvevanjétu na Tri Krále sata familja ij trebalu da baj u tej,zaštotu sreštenjétu sas misnika ij blo idno gulemu pušténj za familjata.S idin denj napreć da stigni misnika se-j uriždela gulemata soba,na tarpézata se-j tvárelu gulem beli cidilnić, svištilnici, ćépčeta, križče-i taj tarpézata ij izgladvala kača idin manen ultár.

Sate ud familjata napreć da stigni Guspudin, sa se premenevali, a mažéte sa čekali misnika napate. Gá-j flezal Guspudin vatre, sate sa kléknali i zagjnu sa molili Baštá Náš. Posle Guspudin ij preruserval i prekadereval sobata i na sétne se-j  báclu križčitu.

I nija u sigášnite deni čekami s rádus Guspudina na Tri Krále i makar či vája nijé sata familjia prebrána na toz práznić i vája mlogjjie ud palćenete čekat misnika sami i po mlogjie ud námu sa stári, ali u mlogjjie kasti, na Guspudina néma koj da utor  vratáta zaštotu káštite sa prázni, pá sas gulema nadežde i uvervanji da molimi za sate palćensći familji da ćekati još mlogu gudini ud sigá nadálja náste misnci da-j puhodat kaštite za Tri Krále.

Idin drugji stár ubičáj, détu u nášte deni, sas žálus, gu néma više ij gustenstvotu.

U novata gudina, sled Tri Krále bližnite rudbini sa se vikali gustene. Rodnicite sa vikali gustene u paruv red, užénatite dešteri sas zaćovete i unučtata. Sa se vikali gustene i brájćete i sistrite i taj sata familja se-j useštela mlogu dubre či ud novu ij zagjnu. Tuj gustenstvu ij trájalu 4 dene. Seku denj se-j gotvilu, se-j sedelu na hurta, se-j igrálu na gjindi i sa se ubáždeli šalni. Kaštata ij blá palna;,se-j spálu na udrovete, u budžega, na báneka i dole.

Toz ij idin hubanć palćensći ubičáj, kojtu vaz drugjjie náciji nijé puznát, ama le nitu vaz námu gu néma više.

U februára mesec, praznikuvami Pukázvanjétu na Guspudina u čarkvata (2 februára).

Pu stárija zákun žinite sa bli daržán za ničisti 40 dene sled purudénjtu na mažku dite i 80 dene sled purudénjtu na žénsku dite. Sled tez dene májćite, sa učli učarkvata da si pukážati ditetu na Guspudina Boga i da datat álduv za tejnotu učisténji i za tejnotu dite. Ud puniznus i Blažéna Divica Marija se-j pudložila na tozi zákun, čáku ne blá dlažina, zaštotu tá kača čista divica ij rudila. Toz denj se zvé svetlus Marijna i se blagusvevat u saštija denj svištite. Blagusvénite svišti zlamenuvat Guspudina Isukrasta či ’’toj  ij parvata svetlus kujatu prusveti sate hora’’(Iv.1.9.)

I u nášte deni, na tozi práznić, u Bišnov sate vernici idat na misa sas svišti kujatu misnika gji blagusvi u misata, a sled misa sate si utidat sas svištata blagusvéna kača beleć či slédat Isusa i négvata Svetlus.

Sastávinu ud dr.Bunjov Georgia

…………………………………………………………………………………………….

Faršángjitu

U sétnite deni napreć postnotu vreme ij Faršángjitu. Nekupać Faršángjitu se-j daržálu pundelnić i tornić napreć Čista Sreda. Napreć Faršángji, usubitu mládite sa se prepráveli za toze denj :   sa gotvili, sa razhodvali kunete za na Faršángji da sa po mirini, sa si prepráveli kučijte, sa-j tváreli novi kuleli i ritili, kunete sa gji upregnivali s novi juzdi i sa nadigali na kučijte mećite sadištá.

Izgudénite sa hodili za tejnite izgudenici. Izgudenicata naćič kačulata na izgudenika s tejnotu hanče, kunete gji naćič s pastri pišćire, a baklicata ja naćič s idna ćitka ud hartija.Po mládite užénati sa se ubličeli na mošule( mažétu se ublečati u žénsć drej, a žinite u mažći drej) i s kučijte sa hodili pu sedenćite. Hirgjinete sa hodili pu sedenćite vasadnati na kune, a izgudénite sas kučiji. Tija ij trebalu da nosati i sviréca kojtu na sedenka ij sviril na igra. Mládite sa igráli za da ukrénati veséljtu. Sled nekolkus igri sa krénvali pu sedenćite. Tuka ij blo palinu s hora :   mumi, izgudenici, májći, bábi i po stári mažije kujatu sa gladeli kaćétu se veselat mládite.

Ij blo mogu hubanći na Faršángji u vremeto na nášte stárite. Ji imálu kulu 350-400 hirgjéne i izgudéni , pukraj tej mládužéncete kulu 200, a ulcite sa bli palini s premenati i véseli nárud.

Na drugjia denj Faršángji mumite ud novu sa se prebireli na sedenka, a hirgjinete sas sviréca sa hodili pu sedenćite kača parvija denj, a izgudénite i mládužéncete sa se hozili s kučijte.

Taj ci u Bišnov ij blo palinu s kučij i s premenati mládi  kujatu sa si puháždeli rudbinite, se-j svirilu s cimbulete i ij blo čuć pesmi kača:’’ Sigá brájće ij Faršángji’’ ali ’’Kadonete drančati’’ i mogjie drugjie.Na srećnošt ij trebalu da se svarši satu vesélji i sekuj da si badi u tej, zaštotu glasa na gulemija dzonj ij navistvali sate bišnuvene či se počniva Gulemija Post.

U nášte deni vidim či Faršángjitu se darži na drugji náčin,zaštotu néma više tolkus hora u Bišnov, nitu kučij i kune ni náj ima više,ama pá za Faršángji ima prográm, kárnával i dicáta se ubličcet na mošule.

 

FARSANGJI

Dnés sinca rádusnu s námu zapejti

S vinu čarvénu stakláta nalejti

 

Faršángji,Faršángji

Faršángji dubro…

Ti mániš žálus,

Nosiš mu rádus

Dubre si dušlo!

 

Véseli hora i mládi dičeta

Sekuj,Faršángji ,udkole te čeka!

 

Ulcite palni sas smej i sas pesmi,

Mošule mamrat putéćite tesni!

 

Milnu si mlogu , ti náštu Faršángji,

Práznići na sate palćene banátsći!

 

Prof. Gjuka Gergulov

………………………………………………………………………………..

Postnu vreme

Svetotu postnu vreme se počni s Čista Sreda. Na tozi denj Svetata Májća Čarkva pepeleva náruda s pépelj ud izgurena raćita. Kugá Guspudin mu pepelej, kázva:’’ Spumeni se čeleć či pépelj si bil i pépelj za badiš’’.  Tez hurti mu prubuždet da se mislim či tuke na zemete smi sám vremeniti patnici, pa za tuj da si imami briga po-više za dušata, détu doveka za žuvej, ud kaćétu za telotu, détu u zemete za se varini

Na tozi denj da se sabudimi ud sigášnija grešin san i da se udlačim da ni žuvejmi za telotu i za sveta, negu da žuvejmi za náštu duhovinu spasénj i za Guspudina Boga.

Na Čista Sreda ud 2019 gudina da molim Guspudina Boga da se ubarni kantu námu palćenete,da mu razsvetili da smi u mir idin s drugji i sinca s pukorini sarcá dustojnu, kača nášte stárite,da krénimi u ime Božij, postnotu vreme!

Sastávinu ud dr.Bunjov Georgia

Pu Mulitvena i Pesmena Kniga DUHOVINA RANA 1924 i Katulčánsći  Kalindár 1998.

Germania

27 Meždunarodnu sreštenji na nusijte ud Mühldorf-Nemsku

 

Na 7. septembera  2019 u grada Mühldorf/Inn se-j daržálu 28 meždunarodnu sreštenji na nusijte. Tuj ij drugotu, kača gulemu ud Bavárija. (parvotu ij u München, Oktoberfest). Na tuj sreštenji taze gudina sa zali del više ud 3400 duši . Mlogije grupi, formáciji ud Nemsku i ud čušbina: Skocija, Holandija , Česku, Austrija, Talijansku, Madžersku i le náša ansámbal ,,Palućenka ”  ud Stár Bišnov-Romania ”

Večera u petak sincata smi se prebráli u náj gulemata šátra, taj zvána na nemsći “Spatenzelt”, kojtu po-više hiljadi duši prebire. Tuka nija smi vičéreli i smi praznikuvali mlogu hubanći zágjinu s drugjiete du kasnu. Takoz praznikuvanji moža da ubáda mlogjije u tejna žuvot ne videli. Ij blo neštu idinstvenu. Treba da spumena i tuj, či ud van šátrata ij imálu različni vartelći (idnata na kujatu i áz sam se vartel ij bla više ud 60 métera visoka) i igri za po mládi i po-stári.

U sabuta  sutirnata se-j stánalu po ránu, otu mumičitata ij trebalu da se upášati i sled tuj smi tragnali  kantu  centara na Mühldorf. Tám nija smi bli hubanći  prejati ud birovćata Frau Zollner s tejnite konsiliere i sled tuj smi izigrál zágjnu idno horo napreć váruškata kašta. U 10.30 ij počnal parvija del na prográma ud tozi denj. Ud 15 grupi sekujas ij predstávla napreć váruškata kašta i napreć mlogjijete gledátele pu idin tánc ali idna pesma i  náša ansambal “Palućenka” u nášta idinstvenata i hubanka nusija ij predstávil kaćé ij bla svábdata u Stár Bišnov ud napreć.

Katu se-j svaršil tozi program smi bli puzváni u váruškata kašta u gulemata sála za gustene i birovcata ij pudarila sate  grupi i istu i gustenete sa puvarnali s pu idin manen pudárak. Na krája na tuj prejemenji ud novu smi zaigrali  i birovćata kaćétu seku pać  homa ij dušlá da igráj zágjinu s námu u kulelo.

U 14.00 saháte ij počnal drugjija del na prográma. Sate grupi (kulu 3400 hora upeš ali na kučiji) sa se naredili u idna dzádna ulica i ud tám sa krénali da defilirvati prez hubanćija centar na grada Mühldorf. Mlogjie hora sa se prebrali da vidati tazi parádija. Megju tej sa bli i palćene ud Bišnov i Nemsku, kujatu privátnu sa dušli. Pu détu smi menuvali horata sa se nadigali ud terasite za da mu vidat  po- hubeve i da čujati hubankata muzika, detu ij svirila celija pac ud neku km.

U setnija denj  smi káreli kantu Alt-Ötting na upruštinjé.  Tuka smi zali  del  u 11 saháte na idna sveta misa i sled tuj smi učli u náj svetotu mestu , u kapélčitu na milusarcnusta. Tuka se namerva ćipa na Májća Božija s Isusa u racite, na kujatu hiljadi hora seku gudina se molati za ta da se sredustujé napreć tejna Sin i napreć Boga za tej. Tuka vatre smi izmolili i nija nášte mulitvi s nadeždete, či za mu badati preslušeni.

Jaku Ronkov

FESTIVALUL INTERETNIC JAKU RONKOV

Eveniment important al  comunitatii noastre   in care este comemortat dascalul Jaku Ronkov personalitate locala din perioada interbelica care a contribuit la pastrarea identitati culturale a comunei noastre ,a organizat si a itemeiat corul barbetesc,membru fondator al ziarului  ,,Glasul Bulgar Banatean”, autor a brosurilor de istorie a bulgarilor banateni si al albumului 200 de ani in Banat tiparit in anul 1938.Eveniment la care participa aproximativ 90 de membrii ai ansamblului si corului barbatesc  din localitate si aproximativ 100 de participanti din cel putin 4 localitati cu care colaboram, beneficiari fiind majoritatea comunitati din Dudestii Vechi.

Editia cu numarul XVI sa desfasurat in data de 23 noiembriae 2019 , cu incepere de la orele 18 in Caminul Cultural   programul  cultural artistic  sustinut de catre Ansamblu de cantece si dansuri Balgarce  din Vinga,  Ansamblul  Maros din Mako -Ungaria ,Ansamblul de dansuri al Svabilor din Banat , Ansamblul de dansuri sarbesti  Plavi Delia din Sanpetru,Ansamblul de dansuri populare romanesti al comunei Valcani,  Corul de copii din Dudestii Vechi, Ansamblul Palucenka din Dudestii Vechi si Corul Barbatesc Jaku Ronkov din Dudestii Vechi.Pe o durata de 3 ore au fost interpretate cantece si suite de dansuri germane ,maghiare, sarbesti, romanesti si bulgaresti  .In cadrul programului a fost prezentat un montaj literar artistic cu tema ,,Viata si activitatea dascalului Jaku Ronkov ,,.participantii au fost premiati cu diplome de participare si trofee.Ca o traditie  in fiecare an sa acorda o distinctie in mod special unei persoane care a contribuit la promovarea culturii si in general a comunitatii noastre.in acest an aceasta distinctie a fost acordate de catre domnul primar Bono Cucalan domnei  profesore  Parvan Maria ,prof. de limba bulgara, autor al manualului de limba bulgara pentru clasele IX-XII. Pe Parcursul festivalului a fost organizata de catre grupul ,,Femina,,  o expozitie gastronomica cu produse de patiserie cu specific bulgaresc unde toti participantii au avut ocazia sa guste aceste produse.La finalul festivalului a fost distribuita gratuit cartea cu nuvele in limba bulgara scrise de catre dascalul Jaku Ronkov.

Praid

Festivál na igrata, radusta i prijátelstvotu

    u Praid             

 

U perioda 24-26 januára, srednata grupa na ansámbala Palućenka i zala del na drugata edicija na „Meždunarodnija festivál na igrata, radusta i prijátelstvotu” kojtu se-j daržál u sálinata Práid ud okraga Harghita.

Toz festival gu-j ukrénal guspudáre Szeprodi Zoltán, deréktura na sálinata Práid u 2018-ta gudina.

Céla na toz festivál ij da vazdiga prijátelstvotu i rabirenjitu medgju različnite nácjii kujatu žuvejat u nášta daržáva.

U 25 januára, napreć Kulturnata Kašta ud Práid, po-više ud 250 dicá, ublekani u narudni nusiji sa bli puzdráveni ud orgánizatorete i ud birova na séltu Práid. Sled tuj, sate dicá kujatu sa zali del, sa krénali u peš kantu sálinata, a ud tám  sincata smi bli zanésni sas autobuzete pud zemete.

Na 150 métera pud zemete, u idna gulema sála ublekana sám u solj, dicá madžere, vlajsá, turce, tatáre i, se razbire, palćene, sa predstávli nárudni igri i pesmi.

Nášte dicá sa predstávli 3 igri i sa se usešteli mlogu dubre. Tuka treba da spumena hurtite na deréktura ud sálinata: “Biz vás, banátsćite balgare, toze festivál, bi bil po-sirmá”.

Sled katu se-j svaršil prográma i se-j pladnuvalu, dicáta sa imáli slobudnu vreme da se sétat da igrajat iz salinata du večera ,zaštotu tám ima specijalnu mestu za igra uredénu za dicata.

Na utre, sled katu sekuj si-j bil kupil pu idin manen spomen ud Praid, smi krénali na pać kantu “dumá”.

 

Profesor Kukov Šebi

Sofia

Rodin Denj ( 22 gudini) na asocijacijata  Fálmis,  društvutu  na banátsćite balgare

                                             ud Sofija  Bulgaria

Idnaš u gudinata banátsćite balgare kujatu žuvejat u Sofija, na iniciátivata na Asočjácijata Fálmis,  praznikuvat.

Predsedátelkata na Asočjácjata Falmis, gosp. Svetláná Kárádžova ij uspela da preberé  sarcáti balgare palćene ud toze gulemija váruš i da naprávat gulem práznić.Tuje društvu ud  gudina du gudina stánva sé po gulemu zaštotu  u Sofija žuvejat mlogjie banátsći balgare.Na kulturnija prográm sa se bli prebráli kulu tri stotni palćene i gustene.

I taze gudina na tuje praznikuvanji sa bli puzván  da zamat del  društvu bišnuvene na čélu s birova Bono Kukalán , Ansámbala Palućenka  ud Stár Bišnov, pejáčćata Marijka Muntean, ansambala na Kulturnata Kašta ud Asenovo. Igrice i pejáče, ud maneni pa du gulemi, ud Rumanija i Balgárija, sa razveseli  prebránite u idna  centrálna  sála ud stolicata.Idna nova i dubra rabota na asocijácijata Fálmis ij taz či sa naućili da igrájat  taj kaćétu se-j igrálu  u Gostilija( Bulgaria) i u Liznajt  (Sarbija) sela u kujatu véć moj da ubádim či palćenete sa ustánali sas sém mál

Na tazgudišnotu praznikuvanj sa zali del ud Stár Bišnov grupa žini kujatu sa nagotvili  testa kujatu se uputrebuvat u Bisnov i sa uredili idna izvanredna izložba .Sled kulturnija prográm sate kujatu sa zali del na tuj prebirenji   sa imáli prelega da kuštuvat  bišnovsćite vkusni  testa ama ne fálila suvata kalbasa i šunka ud  kujatu sate sa zakusl

Kača seku gudina  celoto društvu ud Stár Bišnov  kujatu ij zalu  del u tuje patuvanji, ij  imálu vazmožnusta da puznájat centara na gulemija váruš, sa puhodli Istoričesćija Muzej  na Bulgárija  u kojtu se namerva idna kopija na Balgarskotu blágu namerinu u Smikluš, Muzeja na grada Sofija i sa vazal hubanći prijátelstvi  sas mládite ud Bulgárija.Mlogjie osubitu ud po stárite  sas nostalgija sa pital Stár Bišnov , za neku familja sas kujatu  se znájat za rod i sa naračeli da  gji puzdrávem.

U nedele naprec da si zamim  ,,na duviždenj,, ud naste prijatele smi zali del zajdnu s tej na sveta misa udsluižina ud kalugjerete kapucine u katulićanskata katedrala Sv. Jozu ud stolicata na Bulgarija

Tuje hubankotu patuvanji ij blo vazmožnu sas pudarženjitu na Obštinata ud Stár Bišnov, kujatu zámanj pudarže  kulturnite dejnusti  kujatu se varsati osibitu za namu balgarete palcene..