Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kasu predstávenji na Stár Bišnov

Stár Bišnov (Dudeștii Vechi) se namerva u západnata starna na okraga Timiš, blizu du gradčetu Sânnicolau-Mare. Prez sélutu meneva téčata Rángata, a geografsćite koordonáte sa slédnite: 46°3´ noštna širina i 20º28´ iztočna dalžina. Bišnova se raztile na kulu 500 ha, a naokulu sélutu , kulu 8000 ha

sa bli na bišnuvenete. U Stár Bišnov ima kulu 1400 kašti, a ulcite sa mlogu šaroći i sa naredéni na 90º. Zemete na sélutu ni-jé paruv klás, ima i po-dubra no ima i slába. Možnusti za žuvejenji ij imálu ud náj-stárite vremetá, zatuj tuka se namervat sledi ud selá i žuvot ud mlogu udkole, ud siga po-više ud 7000 gudini. Ud taj zvánija ránin neolit. I ud tugáz nasám máj niprekasnatu se-j žuvelu pu tezi mestá, no nikade ne se dustignalu na neštu strášnu, gulemu, pručutu, negu kaćétu i u dnéšnotu vremená, sé neštu sirumášku, drébnu.

U idnija madžersći dokumente ij zapisanu či u vremeto na krale Stépan Svetija (siga kulu 1000 gud.) pu tezi mestá sa bli zaduméni 60 familji PEČENEGI Bešenjaci (zváni BISSENI ali BESSENI) zagjnu s tejnite slugji. Tezi hora sa bli nekakvi turce, pagáne, dubri bujáče i tija sa se mestli ud tuka-támu. Madžerskata daržáva gji-j zadumevala détu-j imálu prázni mestá i détu-j trebalu da bránat utáre ud niprijatelete. Spured či sa bli katáni na madžersćija králj, tezi pečenege sa dubávili gulemi privilegji, no ij trebalu da menat na krastijánskata vera. Ud imetu na tezi hora varvi i imetu na sélutu Stár Bišnov: TERRA CASTRI BOSSENEU, u gudinata 1213. u gudinata 1230 sélutu ij zapisanu BESSENEU, a u 1232 pud imetu META BISENORUM. Po-kasnu, u 1333 se spumeneva pud formata BYSSENIS, 1334 da BYSSENIS, u 1369 BESSENEW, ud 1390 du 1415 ij puznátu kača NAGHI BESSENEW, ud 1480 BESSENYEW, 1494 NAGBESENYE, 1519 NAGH BESENYEW, 1560 NAGY-BESNYEW, 1648 BESENYÖ. Sled 1920 gudina, sélutu se-j zválu idnaš Bejenari, posle BEŞENOVA VECHE, a ud 1965 i du dnés se zvé DUDEŞTII VECHI. I makár či sled 1990 gudina smi imali birove i deputáte balgare, i nekolku pate sam pisal i hurtuval za tazi problema za da se stégni na imetu STÁR BIŠNOV (a ne BEŞENOVA VECHE), ne se naprávilu ništu za tuj.

U idna kárta ud 1715 gudina, tuje mestu ij spumenatu pud imetu BESENYÖ s čarkva i kula (idna krepust za ubránvanji na horata ud sélutu), no na kártata na Fl. Mercy ud 1723 tezi mestá sa zabelezani pusti.

Prez Srednite Vekove, u dnéšnija utár na Stár Bišnov ij imálu nekolku maneni sélčita: BEU, DEMEWAR, DWBEGHAZ, FELE, KENGELUS, KERALYFAYA, KOCHA, KUKEGHAZ, KWTHEGHAZA, KYSBESSENEW, LABA, SAAP, MEEG, SULUMUS, TURUSZD, WERESDUB, ZUZA, ZURAKEREW.

U prulećta na 1738 gudina, pu tezi mestá se-j utemelila parvata balgarska kolonija ud Banáta, za kujatu ima napisani dokumente. S mlogu po-ránu, još ud VIII-IX vek, pu tezi mestá ij imálu za dosta balgare, katu Panonija i Banáta sa bli pud vladánjitu na Parvotu Balgarsku cárstvu.

U XIV vek, po-više ud 90% ud horata ud Balgárija sa bli pravuslávni. Udvan tej, ij imálu nekolku katuličánsći kolonji utemeléni ud targovce ud Západna Europa (grada Dubrovnik) ali saxonsći minere dunésni ud balgarsćite carjé za da vádat ud planinite različni metále: bakar, zlátu, srebro i dr. Tija sa utemelili nekolku cvetušti gradčeta: Čiprovec, Kopilovci, Železna i Klisura.

Horata ud tezi mestá sa bli mlogu rabutlivi i dubri zanajátnici i targovce pa sa se zamognali. Tija sa si izgradili čarkvi, manastire i škuli, a mlogjje ud tejnite dicá sa bli izprátini u Italija da učat i posle sa stignali gulemi hora. I sled katu Balgárija ij blá purobina ud turcete, katuličánete ud čiprovsćija kráj pá sa žuveli po-dubre ud kaćétu drugjjete stanovnici na daržávata, no tija sa bli mlogu svobodoljubivi hora i trudnu sa tarpeli turskotu igo. Za tuj u 1688 gudina, katu austrijskata armija ij bila turcete i ji prezala Belgráda ud tejnite race, balgarete ud čiprovsćija kráj sa se pudignali prutu turcete i sa gji predelel na počnivanji. No posle turcete sa dušli s gulema ármija i sa upustušili sata ukulija. Kulu 2000 duši sa bli izbiti ali zadni u rubija, a drugjjete 2000 stanovnici sa se razprahuvali koj na kade. Ud tej sa preminali Dunava i sa se zadumili u Vlášku, u gradovete Krajova, Rimnik, Bradiceni, Kampulung i dr.

U 1718 gudina Banáta i Oltenija sa stignali pud vladánjitu na Austrijskata Imperija. Čiprovčánete sa bli puznáti na austrijcete ud po-ránu i sa bli mlogu dubre videni, za tuj u 1727 gudina tija sa dubávli ud Viena idin dokument, prez kojtu sa ij se dávali gulemi privilegji.

Udvan katuličáne, u srednovekovna Balgárija ij imálu i idno kupče balgare zváni palućene ali pavlićene (détu ni zlamenuva narodnost, negu idna kriva vera, mlogu različna ud krastijánstvotu). Tija sa žuveli u centrálna noštna Balgárija, u seláta: Belene, Oreš, Petokládenci, Trančevica, Brestovec, Dolno Lažene, Gorno Lažene, Kalugerica, Teležáni, Sokievo, Kočegovo, Varena, Stežerevo, Marinopolci. Udvan tezi selá, palćene sa žuveli i u južna Balgárija na okulu Plovdiv, no sigá mu interesuvat tezi ud Svištovsku i Nikopolsku.

U počnivanjétu na XVII vek, za tezi krivuvernici balgare, zváni palćene sa se interesuvali mlogu idnija katuličánsći misionere. Idin ud tezi, na ime PETAR SOLINAT (ud grada SOLI ud Bosnija) ij puhodil palćensćite selá, pa za kasu vreme ij preubarnal mlogjie ud tej na katuličánskata vera. S gulemi trudnusti katuličánséite misnici sa se brigosvali za tezi novi krastjáne, sa bli izgradéni manaći čarkvičeta, a u Trančevica se-j izdignal i idn škula. Po-dubrite dicá ud tezi selá sa bli izprátini u Itálija da učat. Sled 1718 gudina, katu katuličanskata austrijska imperija ij stignala du Dunava i du Olta, idnija balgare ud pu katuličánsćite selá sa počnali da preminevat Dunava i da se zadumevat u Oltenija. Megju 1726-1730, nekolku hiljadi balgare katuličáne u d gore spumenatite palćensći selá sa se preladili utáta Dunava i sa se zadumili u Oltenija. No tija za žuveli na drugje mestá (Krajova i Juric) ud čiprovčánete i ni sa dubáveli nikakvi privilegji.