Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sărbători – Velikdešni práznici

U sabuta naprec Vrabnica ij ubicaj mumicita ud balgarscite palcensci sela da hoadat na Lazarica. Sas tuj moj da ubadim ci krenvat u istena velikdesnite praznici, zastotu u tejnata pesma mumicitata navistvat udskrasnenjitu na Isukrasta,prez dugadijajata ud Betanija kadetu Isus ij uzskrisil martavija Lazar. I u Star Bisnov stolicata na balgarete palcene ud

Banata sa hodli na Lzarica vise ud 30 mumicita premenati po ubanci ud proletnotu cveci t.j. u narudna nusija i taj sas tejnata pesma sa si zaradval rudbinite, kumsijete I puznatite I sa javili ci gulemija praznic na katulicanete Velikdene dublizva.

Marija sas Mandalina ,Lazare

Sa pusretli guspudina, Lazare

Guspudine nasa brat Lazare,

E vic tri dni kace ij umrel, Lazare

Nidet reva zalnu za Lazara, Lazare

Toj ne umrel ,negu ij zaspal, Lazare

Negu hajdati vaz grobam , Lazare

Ud martav dag u sabudimi, Lazare

Ubarnise I sabudise, Lazare

I na Boga puklunise, Lazare

Amen !

Na Vrabnica Guspudin Isukras ij flezal slavnu u grada Jeruzalem I sate kujat sa gu puznavali I sa vervali u negu sa ticeli da gu pusretat sas zelini kloncita u racite I sa si pustileli drejte naprec negu. Bisnuvenete sas klonce racita u racite sa zali del na svetite misi I taj kaca horata ud starotu vreme sa dali pucitvanji I sa prepuznali Isusa za Kralj.Na Velic Ctvartak vecera bisnuvenete sas zali del na svetata misa na kujatu sa praznikuvali utemelevanjitu na Ultarscija Sakramenat, I u tazi misa sa zaguveli dzonjtata za belec na Isusvata maka.Sled puboznustite ud na Velic Petak se-j unel propnatija Isus u Bozji Grob I tuka horata sa imali prelega da se klanat na negu.Tuka pu hubancija ubicaj na bisnuvenete ,,katante”-moncita premenati sas karpa na pojasa I tart na glavata sas pazli Isusa.

Na Velika Sabuta vecera Mazcija Kor ,,Jaku Ronkov “ ud Star Bisnov mamin ud profesor Elena Dojcheva Dragomir ji izdarzal idin concert kojtu ij sadarzel pubozni pesmi sas kujatu horata sa mogali jos idnas da se spumenati za Isusvite maci, za negvata slava i satmoznus.U srec pesmite sa bli precatni poezii ud mumicitata :Ciokanj Nikoleta, Augustinov Jasmina ,Vasilcin Marijka, Lukaci Marijka, Telbis Edith I Boboiciov Marijka.

Sled katu guspudin Parok Vasilcin Jan ij zafalel na kora I na Eli za dubre izdarzanite pesmi kujatu sa dekal horata na mulitva I sa gji napravli da si ubarnat ucite kantu propnatija Spasitelj, sa se pocnal velikdesnite puboznust.

Na Velikdenj sutiranata ranu, na Zdarva Marija se-j blagusvila konkata, velikdesnotu jadenj na bisnuvenete, kujatu ij prebrala famijte zajdnu naoklu tarpezata da se radvat, da se cukat sas carveni jajca I da si ,,nazdravet” sas Isukras ij Udskarasnal !

Naprec da se pocni gulemata misa dicata sas poezii I pesmi sa slavel Udskrasnatija Spasitelj .Piesata u kujatu ij bil prejat idina ud harsazete u raja mu-j dusvedocla ci Isus zajistu ij udskarasnal I mu ceka sincata da stignimi vaz Negu.

Kasnu vic na raja sa zatorili vratata

Toj varvi megjiu dzvezdite sa mu visnati ramata

Straj mu strela ud ucite ,licitu muj umurenu

Drejte ud krav sa mu carveni,sarcito mu-j raztripernu….

,,KOJ SI TI? KAKO TI TREBA?”

Naj nivajan sam ud sate…sate grejve satu zlo

U zuvota sam gji pravil…horata sam kral, ubival…

[…………………………………………………………………….]

,,DOSTA-J BLO…TOJTU MESTU IJ TAME U STRASNIJA PAKALJ!”

Taj ij: tam! No ja me slusej: az naprec za da umra

Na gurciva smrac udsadin tam na kriza zaguzden

Ud bulevite izmacin ,ud nakaze ugruzen

Sam videl kace se maci,idin svet, idin prurok,

Ali vajda ne prurok ,negu vecin silin Bog…

Ne prelicel na celec…I na kriza ij bil Kralj

Toj mi-j rekal: Ubicavam dnes za badis s mene u Raj!

Rastbite kujatu sa se prebrali na hurta sa razjasnal zasto Isus ij izbral za leba I vinutu da stanat negvu telu I karv:

Sate rástbi smi pebráni

Za raboti mlogu glávni

Da namerim otguvora

Na idna problema sporna

Za kako Bog Guspudin

Taj ij zélil udredil

S leb ud žitu da mu ráni

Negvu telu toj da stáni

A ud grozgji vinu čistu

Krav da-j négvata zaistu

Ne , ni smi ji nikajélni

Stémi sám da razberémi!

[……………………………….]

Leba, vintu sa izbráni

S tej dušata da se ráni

Da se rádvami na tej

Da zafálemi za tej

Či ud Boga sa daréni

Ud Isusa blagusvéni

Nika sekuj gji ceni

S tej dušata da-s ceri!

Taj sa praznikuvali bisnuvenete Isukrastovotu udskrasnenji.Se nadevam ci hubancite ubicaje kujatu sa vazan za gulemite praznici nikade da ni prekasnat!